Icar­di blijft aan­voer­der In­ter­na­zi­o­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Mau­ro Icar­di blijft aan­voer­der van In­ter­na­zi­o­na­le. De spits wordt wel be­straft naar aan­lei­ding van uit­la­tin­gen die hij deed in zijn au­to­bi­o­gra­fie. De 23-ja­ri­ge aan­val­ler van de ploeg van Frank de Boer krijgt de straf om­dat hij de in­ter­ne re­gels heeft ge­schon­den. Dat meld­de de Ita­li­aan­se club maan­dag in een ver­kla­ring, zon­der ver­der toe te lich­ten wel­ke straf Icar­di krijgt. De Ar­gen­tijn kreeg het vo­rig jaar na af­loop van het met 3-1 ver­lo­ren uit­du­el met Sas­su­o­lo aan de stok met de har­de kern van In­ter. De spits wil­de zijn shirtje naar fans gooi­en, maar die za­ten daar niet op te wach­ten. Het leid­de tot een woor­den­wis­se­ling. In zijn boek ver­telt Icar­di dat hij na die con­fron­ta­tie met zijn ei­gen sup­por­ters als een held werd ont­van­gen in de In­ter­kleed­ka­mer. In de bi­o­gra­fie staat te­vens dat Icar­di “hon­derd cri­mi­ne­len uit Ar­gen­ti­nië zou bel­len” als hij be­dreigd zou wor­den door hoo­li­gans. Die uit­spraak schoot in het ver­keer­de keel­gat bij de sup­por­ters van de Ita­li­aan­se top­club. Een groep­je sup­por­ters stond zon­dag­avond na de 2-1 thuis­ne­der­laag te­gen Cag­li­a­ri voor de deur van de aan­voer­der van de ‘Neraz­zur­ri’. Het zou gaan om een man of veer­tig. Zij had­den een span­doek ge­maakt met daar­op de tekst ‘We zijn er, laat je het ons we­ten als je vriend­jes uit Ar­gen­ti­nië er zijn?’. Icar­di be­tuigt nu spijt in de ver­kla­ring op de web­si­te van de club. “Het spijt me als ik men­sen heb be­le­digd. Het komt neer op een pa­gi­na van mijn boek waar de toon on­ge­past is. Daar­voor zeg ik sor­ry”, al­dus de spits.

Het blijft niet al­leen bij woor­den, want Icar­di geeft ook aan dat hij z’n best gaat doen om pa­gi­na’s van zijn au­to­bi­o­gra­fie te ver­wij­de­ren. “We moe­ten nu ver­der. Van­daag heb ik ge­spro­ken met de club en we heb­ben dit in­ci­dent ach­ter ons ge­la­ten.” De spe­ler ac­cep­teert daar­om ook al­le ge­vol­gen en wil zich als aan­voer­der vol in­zet­ten voor In­ter. “Ik zal voort­aan voor­zich­ti­ger zijn, ze­ker in de voor­beeld­rol die ik heb.” (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.