Ali Za­far niet in trai­ler Dear Zin­da­gi

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nu het lot on­be­slist is bij Ka­ran Jo­har’s Ae Dil Hai Mus­h­kil (ADHM), heeft de film­ma­ker be­slo­ten om zijn op­ko­men­de co-pro­duc­tie, Dear Zin­da­gi, vei­lig te stel­len. In de film spe­len Shah Rukh Khan, Alia Bhatt en Ali Za­far een rol, maar de Pa­k­is­taan­se zan­ger-ac­teur zal niet te be­won­de­ren zijn in de trai­ler ver­bon­den aan ADHM.

De­ze ont­wik­ke­ling komt door de span­ning om­trent het uit­bren­gen van films waar­in Pa­k­is­taan­se ac­teurs een rol spe­len, en er wordt ge­spe­cu­leerd dat Za­far’s rol even­tu­eel er­uit ge­knipt zal wor­den.

Een in­for­mant uit de in­du­strie zegt ech­ter: “Ali maakt geen deel uit van de trai­ler, maar z’n rol he­le­maal weg­ha­len is on­mo­ge­lijk, om­dat hij erg be­lang­rijk is in het ver­haal. Zijn lot zal na het uit­ko­men van ADHM be­slist wor­den.”

Ter­wijl Ali niet be­reik­baar is voor com­men­taar, be­ves­tigt een bron heel dicht bij hem dat hij door de ma­kers is ge­ïn­for­meerd over het niet aan­we­zig zijn in de trai­ler. “De­ze zijn be­treu­rens­waar­di­ge om­stan­dig­he­den. Hij heeft geen an­de­re op­tie dan zich er­bij neer te leg­gen,” voegt de bron toe.

Ge­ruch­ten doen ook de ron­de dat de ma­kers op zoek zijn naar een jon­ge com­po­nist om een spe­ci­aal lied te schrij­ven, waar­schijn­lijk als al­ter­na­tief voor de twee lie­de­ren van Za­far in de film, waar­in Adi­tya Roy Ka­pur, Ku­nal Kap­oor en Angad Be­di ook een rol heb­ben. Re­gis­seur Gau­ri Shin­de, die het druk heeft met de na­pro­duc­tie van

heeft be­slo­ten om niet te re­a­ge­ren. Bron­nen be­ves­ti­gen dat er aan de cast ge­vraagd is om stil­te in acht te ne­men. Be­rich­ten over het niet ha­len van 25 no­vem­ber als streef­da­tum, zijn ook be­kend. De woord­voer­der van de film ze­grt ech­ter: “Dear Zin­da­gi is op sche­ma.

(Mid­day/fo­to: wall­pa­per­schar­lie.com)

Dear Zin­da­gi,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.