Ile­a­na D’cruz niet be­na­derd voor Jud­waa 2

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ile­a­na D’cruz, die voor het laatst te zien was in Rustom, zal geen deel uit­ma­ken van Va­run Dha­wan’s film Jud­waa 2. Er werd ge­meld dat Ile­a­na D’cruz en Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra een rol zou­den spe­len in het ver­volg van Sal­man Khan’s film Jud­waa. Maar re­cen­te­lijk heeft de Rustom-ac­tri­ce de ge­ruch­ten weer­spro­ken en ge­zegd dat ze niet is be­na­derd voor

2. De ori­gi­ne­le film werd ge­re­gis­seerd door Da­vid Dha­wan. Ka­rish­ma Kap­oor en Ramb­ha speel­den een rol in de­ze film. Als de vraag wordt ge­steld of ze be­na­derd is, ont­kent Ile­a­na dit en ver­telt ze dat ze uit­kijkt naar haar op­ko­men­de pro­jec­ten, Baads­ha­ho en Mu­ba­ra­ka. “Nee, ik ben niet be­na­derd (voor Jud­waa 2). Maar ik ben erg ver­heugd voor Mu­ba­ra­ka en Baads­ha­ho. Ik hoop dat jul­lie ze leuk zul­len vin­den,” heeft ze aan jour­na­lis­ten ge­zegd. In Baads­ha­ho spe­len naast Ajay De­vgn, Emraan Hashmi en Esha Gup­ta, ook an­de­re ac­teurs. Naar ver­luidt is de film in de woe­li­ge pe­ri­o­de van de ja­ren 70 ge­maakt. In Mu­ba­ra­ka speelt Ar­jun Kap­oor een dub­be­le rol en ook Anil Kap­oor, Athiya Shet­ty en Am­ri­ta Singh zijn in de­ze film te be­won­de­ren. De ko­mi­sche film is ge­re­gis­seerd door Anees Baz­mee.

Ile­a­na sprak op een spe­ci­a­le ge­le­gen­heid van het Ponds in­sti­tuut over huid­ver­zor­ging. Wan­neer de vraag wordt ge­steld als er een druk op de ac­tri­ce is om er al­tijd goed uit te zien, ant­woord Ile­a­na: “Ik denk het wel, ab­so­luut. Ik ben al meer dan 10 jaar in de­ze in­du­strie. Als er fo­to’s van me wor­den ge­maakt wan­neer ik op de lucht­ha­ven ben, ben ik lie­ver in me trai­nings­pak ge­kleed. Laatst heb­ben ze fo­to’s van me ge­maakt en ik had mijn schou­der ge­bles­seerd. Dus, ik hield het vast om­dat ik er­ge pijn had, en er stond ge­schre­ven: ‘Waar­om zo zie­lig?’” De ac­tri­ce zegt dat het con­stant be­kri­ti­se­ren van een ster maar een klein pro­bleem is. “Er is heel veel druk, maar ik klaag niet. Het hoort bij het werk. Het gaat om pos­tief en ne­ga­tief, en dit is een klei­ne ne­ga­tie­ve.”

(The In­di­an Ex­press/fo­to: pho­to­dri­ve.in)

Jud­waa

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.