BlackRock boekt meer winst op la­ge­re om­zet

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - BlackRock heeft over het der­de kwar­taal van 2016 meer winst ge­boekt op een la­ge­re om­zet, ter­wijl be­leg­gers hun voor­keur ver­scho­ven van aan­de­len naar vast­ren­ten­de ef­fec­ten en con­tan­ten, en van ac­tie­ve naar pas­sie­ve stra­te­gie­ën. Dit meld­de de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der gis­te­ren voor­beurs.

“Ter­wijl de voor­keu­ren van be­leg­gers ble­ven ver­schui­ven van aan­de­len naar vast­ren­ten­de ef­fec­ten en con­tan­ten, en weg van ac­tie­ve be­leg­gings­stra­te­gie­ën, zag ons di­ver­se plat­form een net­to in­stroom van to­taal 70 mil­jard dol­lar”, stel­de CEO Lau­ren­ce Fink van BlackRock in een ver­kla­ring bij de cij­fers.

Veel par­ti­cu­lie­re en in­sti­tu­ti­o­ne­le be­leg­gers ble­ven kie­zen voor iSha­res, ge­au­to­ma­ti­seer­de be­leg­gings­fond­sen die vaak be­paal­de aan­de­len- of obli­ga­tie-in­di­ces vol­gen, als een ef­fec­tie­ve ma­nier om in te spe­len op de markt­be­we­gin­gen, zei CEO Fink. De in­stroom in iSha­res aan be­leg­gings­gel­den voor de lan­ge ter­mijn was 51 mil­jard dol­lar, waar­van bij­na de helft aan­de­len­trac­kers en iets min­der dan de helft in obli­ga­tie­fond­sen. In­mid­dels zit er voor 1.246 mil­jard dol­lar aan be­leg­gin­gen in iSha­res, iets min­der dan een kwart van het to­ta­le be­heer­de ver­mo­gen van BlackRock.

Het ver­mo­gen on­der be­heer bij BlackRock steeg met 14 pro­cent, van 4.890 mil­jard dol­lar een kwar­taal eer­der tot 5,117 mil­jard dol­lar. De net­toin­stroom be­droeg 70 mil­jard dol­lar.

De net­to­winst van BlackRock steeg met 4 pro­cent van 843 mil­joen een jaar eer­der tot 875 mil­joen dol­lar. De om­zet daal­de ech­ter met 3 pro­cent van 2,91 mil­jard tot 2,84 mil­jard dol­lar.

De cij­fers zijn be­ter dan in het twee­de kwar­taal, toen er 789 mil­joen eu­ro winst werd ge­boekt op een om­zet van 2,80 mil­jard.

De ver­wa­ter­de winst per aan­deel steeg met 5 pro­cent tot 5,26 dol­lar.

In het aan­deel BlackRock werd don­der­dag­mid­dag nog niet ge­han­deld in Ame­ri­ka.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.