Tur­kije voert nu ook lucht­aan­val­len uit op Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Het Turk­se le­ger heeft, tot groot on­ge­noe­gen van Irak, be­kend­ge­maakt dat het ook lucht­aan­val­len zal uit­voe­ren om ter­reur­groe­pe­ring IS uit Mo­sul te ver­drij­ven. ‘Wij zul­len al­les doen wat no­dig is te­gen al­le soor­ten be­drei­gin­gen’, ver­klaar­de de Turk­se pre­mier Bi­na­li Yil­di­rim gis­te­ren. “We heb­ben daar­voor geen toe­stem­ming van an­de­ren no­dig.” “Voor­als­nog zijn er geen lucht­aan­val­len uit­ge­voerd, maar dit zal ze­ker ge­beu­ren als de tijd daar rijp voor is”, al­dus Yil­di­rim. De aan­kon­di­ging ver­groot de span­nin­gen tus­sen Tur­kije en Irak. Vo­ri­ge week haal­de de Turk­se pre­si­dent Er­do­gan al uit naar de Ira­ke­se pre­mier Aba­di. “U bent geen ge­spreks­part­ner, u bent niet van mijn ni­veau, u bent mijn ge­lij­ke niet, u heeft mijn kwa­li­tei­ten niet”, al­dus Er­do­gan. Vol­gens hem kan er geen spra­ke van zijn dat Tur­kije bui­ten de ope­ra­tie te­gen IS blijft. Tur­kije heeft de aan­we­zig­heid van 3.000 strij­ders in het Bas­hi­qa-klamp, in het noor­den van Irak, on­langs met een jaar ver­lengd. De re­ge­ring in Bag­dad ziet dit als een in­breuk op de Ira­ke­se soe­ve­rei­ni­teit en eist dat Tur­kije zich te­rug­trekt.

Ook de Ame­ri­ka­nen zijn be­zorgd over de aan­we­zig­heid van Turk­se troe­pen in Irak. Ko­lo­nel Jo­hn Dor­ri­an, woord­voer­der van de door VS ge­lei­de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie te­gen IS, zei dat de Tur­ken niet op ei­gen hout­je moe­ten op­tre­den. Ook op het NAVOhoofd­kwar­tier in Brus­sel is be­zorgd vast­ge­steld dat de Tur­ken een ei­gen agen­da heb­ben. Het zou hen er voor­al om gaan de po­si­tie van soen­ni­ti­sche mos­lims in Mo­sul, met 1,5 mil­joen in­wo­ners de twee­de stad van Irak, vei­lig te stel­len. Daar­om wil­len ze de strijd niet over­la­ten aan sjii­ti­sche Ira­ke­se re­ge­rings­troe­pen en aan­ver­wan­te mi­li­ties. Tur­kije ont­kent dit en stelt dat zijn mi­li­tai­re aan­we­zig­heid in Irak lou­ter is ge­ba­seerd op het be­strij­den van IS in Irak.

Ve­le hon­der­den Irake­zen heb­ben gis­te­ren bij de Turk­se am­bas­sa­de in Bag­dad ge­pro­tes­teerd te­gen de aan­we­zig­heid van Turk­se mi­li­tai­ren op Ira­kees grond­ge­bied. Tot de be­to­ging was op­ge­roe­pen door de sjii­ti­sche gees­te­lij­ke Mo­qta­da al-Sa­dr.

De be­to­gers rie­pen leu­zen als ‘Tur­ken er­uit’ en ‘weg met de be­zet­ters’. Vei­lig­heids­me­de­wer­kers wa­ren bij de am­bas­sa­de op­ge­steld om de groep be­to­gers in toom te hou­den.

(de Volks­krant)

Bij de Turk­se am­bas­sa­de in Bag­dad werd er ge­pro­tes­teerd te­gen de aan­we­zig­heid van Turk­se mi­li­tai­ren op Ira­kees grond­ge­bied. (Midd­le East News on map)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.