Vluch­te­lin­gen uit IS-ge­bied op­ge­slo­ten, ge­mar­teld en ver­moord

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Niet al­leen IS-strij­ders, maar ook re­ge­rings­mi­li­tai­ren en pa­ra­mi­li­tai­re strijd­groe­pen ma­ken zich in Irak schul­dig aan ern­sti­ge schen­din­gen van men­sen­rech­ten. Dat schrijft Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal in een rap­port. Dui­zen­den bur­gers die IS-ge­bied wa­ren ont­vlucht, zijn vol­gens de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie bij wraak­ac­ties ge­van­gen­ge­zet, ge­mar­teld en ver­moord. Am­ne­sty voer­de voor het rap­port ‘Ge­straft voor de mis­da­den van IS’ ge­sprek­ken met 470 slacht­of­fers, ge­tui­gen en fa­mi­lie­le­den van men­sen die zijn ge­dood. Het gaat om vluch­te­lin­gen in mei en ju­ni van dit jaar, tij­dens de slag om het IS-bol­werk Fal­lu­jah en tij­dens ge­vech­ten rond­om al-Shar­qat tus­sen ju­ni en sep­tem­ber. “Na­dat ze wa­ren ont­snapt aan de gru­we­len van de oor­log en de ti­ran­nie van IS, krij­gen soen­ni­ti­sche Irake­zen te ma­ken met bru­te wraak­ac­ties van mi­li­ties en over­heids­troe­pen. Ze zijn op gro­te schaal ge­straft voor mis­da­den van de ter­reur­groep”, al­dus Am­ne­sty-di­rec­teur Phi­lip Lu­ther.

Am­ne­sty waar­schuwt voor een vi­ci­eu­ze cir­kel van ge­weld en re­pres­sie en vreest voor de vei­lig­heid van bur­gers in Mo­sul, de stad die de Ira­ke­se strijd­krach­ten op dit mo­ment pro­be­ren te her­o­ve­ren op IS. “Ira­ke­se au­to­ri­tei­ten moe­ten la­ten zien wie de baas is in de mi­li­ties en moe­ten dui­de­lijk ma­ken dat zul­ke schen­din­gen niet ge­to­le­reerd wor­den”, zei Lu­ther. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie heeft zijn be­vin­din­gen vo­ri­ge maand voor­ge­legd aan de Ira­ke­se re­ge­ring en de Koer­di­sche au­to­ri­tei­ten in Irak. De Ira­ke­se re­ge­ring heeft er niet op ge­re­a­geerd. De Koer­den ont­ken­nen de be­vin­din­gen van Am­ne­sty. De VN-vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­tie en kin­der­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie ‘Sa­ve the Child­ren’ waar­schuw­den ook al voor het lot van de bur­gers in de stad Mo­sul. Ruim 1,5 mil­joen bur­gers in de­ze stad lo­pen ern­stig ge­vaar, zeg­gen bei­de or­ga­ni­sa­ties. Ru­a­ridh Vil­lar van Sa­ve the Child­ren: “Het is vrij­wel on­mo­ge­lijk de stad op een vei­li­ge ma­nier te ver­la­ten. IS heeft land­mij­nen neer­ge­legd op vlucht­we­gen en er lig­gen sluip­schut­ters op de da­ken.” De kam­pen die be­schik­baar zijn om men­sen uit Mo­sul op te van­gen, zijn bij lan­ge na niet groot ge­noeg. Er is mo­men­teel plaats voor 60 dui­zend men­sen, ter­wijl mo­ge­lijk een mil­joen men­sen de stad zal ont­vluch­ten.

(de Volks­krant)

Een groep­je moe­ders met hun kin­de­ren op de vlucht in Di­bis, Irak. (NBC News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.