Mi­ke Ro­man gaat stem­bu­reaus mo­ni­to­ren voor Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trumps plan om op ver­kie­zings­dag mas­saal te gaan pos­ten bij stem­lo­ka­len om frau­de te voor­ko­men - be­gint steeds con­cre­te­re vor­men aan te ne­men. De nu al om­stre­den ope­ra­tie zal wor­den uit­ge­voerd door Mi­ke Ro­man, meldt The Gu­ar­di­an. De con­tro­ver­si­ë­le Re­pu­bli­kein krijgt vol­gens de Brit­se krant de lei­ding over het mo­ni­to­ren van stem­bu­reaus. Het zou goed in Ro­mans straat­je pas­sen: de Re­pu­bli­kein ver­spreid­de in 2008 een film­pje via waar­in te zien zou zijn hoe twee de De­mo­cra­ten een hand­je zou­den hel­pen door kie­zers te in­ti­mi­de­ren. De Re­pu­bli­kein­se kan­di­daat zei eer­der al er­van over­tuigd te zijn de ver­kie­zin­gen op 8 no­vem­ber al­leen te kun­nen ver­lie­zen als er frau­de in het spel is. Zo zou vol­gens hem reeds zijn aan­ge­toond dat bij­na twee mil­joen do­den hun stem op Clin­ton gaan uit­bren­gen. Ook Trumps aan­hang is er­van over­tuigd dat de De­mo­cra­ten de boel pro­be­ren te dwars­bo­men door bij­voor­beeld bus­sen vol il­le­ga­len te la­ten ko­men om te stem­men. Die ver­meen­de po­gin­gen tot be­ïn­vloe­ding moet Mi­ke Ro­man nu gaan voor­ko­men, be­ves­ti­gen bron­nen aan The Gu­ar­di­an. De Re­pu­bli­kein richt­te een aan­tal jaar ge­le­den Elec­ti­onJour­nal.org op, een plat­form dat zich be­zig­houdt met ver­kie­zings­frau­de. Het plat­form ver­spreid­de in 2008 een film­pje waar­in te zien is hoe twee le­den van de New Black Pan­thers, een af­tak­king van de mi­li­tan­te AfroA­me­ri­kaan­se groep uit de ja­ren zes­tig, voor een stem­lo­kaal in een over­we­gend De­mo­cra­tisch kies­dis­trict in Phi­l­a­delp­hia staan. Ze dra­gen een uni­form, en een van hen een wa­pen­stok. Som­mi­ge kie­zers zou­den zijn af­ge­schrikt door hun aan­we­zig­heid. De vi­deo deed veel stof op­waai­en en de New Black Pan­thers wer­den be­schul­digd van kie­zers­in­ti­mi­da­tie. Hoe­wel ze daar­van wer­den vrij­ge­spro­ken, is het film­pje ja­ren­lang ge­bruikt om aan te to­nen dat de De­mo­cra­ten de ver­kie­zin­gen pro­beer­den te be­ïn­vloe­den. De vrij­spraak kwam jus­ti­tie on­der Oba­ma’s eer­ste ter­mijn bo­ven­dien op kri­tiek te staan: het zou zich te­gen wit­te men­sen ke­ren en niet be­reid zijn min­der­he­den te be­rech­ten voor het schen­den van bur­ger­rech­ten.

(de Volks­krant)

Twit­ter ‘New Black Pan­thers’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.