SWM­BE­ëIN­DIGT­PROLONGATIEDROOM­STAATS­OLIE

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het CTSS Plus­toer­nooi krijgt een nieu­we voet­bal­kam­pi­oen. De NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) was dins­dag­avond bij de start van dit on­der­deel ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­scha­ke­ling van ver­de­di­gend kam­pi­oen Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV (Staats­olie). De wa­ter­le­ve­ran­cier nam zoe­te wraak voor de uit­scha­ke­ling door de olie­le­ve­ran­cier het af­ge­lo­pen jaar in de hal­ve fi­na­le.

Met re­van­che in zijn ach­ter­hoofd speel­de team SWM dins­dag­avond een uit­ste­ken­de par­tij in een goed be­zet Franklin Es­sed­sta­di­on en ze­ge­vier­de met 2-0 na een 1-0 rust­sco­re. Het nuts­be­drijf liet even­eens als het af­ge­lo­pen jaar zien tot één van de fa­vo­rie­ten te be­ho­ren, door­dat het de hoofd­prijs in de wacht kon sle­pen. Door mid­del van goed spel werd het de he­ren van Staats­olie knap moei­lijk ge­maakt. Jim­my Singo­dik­ro­mo en Le­an­dro Hys­lop wa­ren ver­ant­woor­de­lijk voor de doel­pun­ten van SWM.

Ver­der wist Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) met 2-1 te win­nen van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) en de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) ze­ge­vier­de met 4-2 te­gen de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij (SLM). De voet­bal­wed­strij­den wor­den op zon­dag voort­ge­zet. Dan neemt SZF het op te­gen SWM, EBS te­gen Te­les­ur, is CB­vS de te­gen­stan­der van Staats­olie en SLM van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.