Ster­ke om­zet­ont­wik­ke­ling Bar­co

Times of Suriname - - ECONOMIE -

KORT­RIJK - Bar­co heeft in het der­de kwar­taal van 2016 de om­zet har­der zien stij­gen dan ana­lis­ten had­den voor­zien. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de kwar­taalup­da­te van de Kort­rijk­se le­ve­ran­cier van on­der meer beeld­scher­men en pro­jec­to­ren. “Voort­bou­wend op de ster­ke pres­ta­ties van het eer­ste half­jaar heeft Bar­co ook in het der­de kwar­taal de­ge­lij­ke re­sul­ta­ten be­haald. Dank­zij de voort­ge­zet­te markt­pe­ne­tra­tie in He­al­th­ca­re, ClickSha­re en Ci­ne­ma, en dan voor­al met joint-ven­tu­re in Chi­na, kon Bar­co een so­li­de om­zet ge­ne­re­ren en het or­der­boek ge­zond hou­den”, al­dus CEO Jan De Wit­te van Bar­co in een toe­lich­ting op de kwar­taal­cij­fers.

Bar­co re­a­li­seer­de in het der­de kwar­taal een om­zet 262 mil­joen eu­ro. Daar­mee la­gen de ver­ko­pen bij­na 14 pro­cent ho­ger op jaar­ba­sis. Ana­lis­ten die bij­droe­gen aan de be­drijfs­con­sen­sus re­ken­den voor­af op 247 mil­joen eu­ro aan om­zet met 270 mil­joen eu­ro aan nieu­we or­ders. De nieu­we or­ders kwa­men af­ge­lo­pen kwar­taal uit op 267 mil­joen eu­ro, een da­ling van een pro­cent op jaar­ba­sis. Het or­der­boek was per 30 sep­tem­ber grof­weg on­ver­an­derd ten op­zich­te van een kwar­taal eer­der op 330 mil­joen eu­ro. Bar­co be­ves­tig­de de voor­uit­zich­ten voor heel 2016. De on­der­ne­ming mikt op een om­zet­groei van cir­ca 5 pro­cent met een be­drijfs­re­sul­taat (Ebit­da) die in de twee­de helft van 2016 on­ge­veer ge­lijk zal zijn aan die in de laat­ste zes maan­den van vo­rig jaar. Het aan­deel Bar­co sloot dins­dag op een groe­ne beurs 0,4 pro­cent la­ger op 74,64 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.