Ad­vo­caat vindt des­kun­di­ge rap­por­ta­ge moord­ver­dach­te be­lang­rijk

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter heeft gis­te­ren in de rechts­zaal aan­ge­ge­ven, dat zij het be­lang­rijk vindt dat psy­cho­lo­gi­sche en psy­chi­a­tri­sche rap­por­ta­ges van Ra­me­sh M, die ver­dacht wordt van de moord op zijn vrien­din Nao­mie Dhan­radj (32) wor­den uit­ge­bracht. De rech­ter gaf haar aan dat er een ach­ter­stand is in het uit­bren­gen van de des­kun­di­ge rap­por­ta­ges. Ra­me­sh M is nog niet naar de psy­cho­loog en psy­chi­a­ter ge­bracht. Hij ver­klaart dat hij zijn vrien­din niet heeft ver­moord, maar slechts om­hels­de. Vol­gens hem had hij geen ru­zie met het slacht­of­fer. Hij ver­tel­de dat hij op 18-ja­ri­ge leef­tijd uit huis was ge­zet en een ei­gen le­ven be­gon te lei­den. Hij heeft eer­der ver­klaard dat hij een avond voor de dood van het slacht­of­fer sa­men met haar was. Ze had­den uit een glas al­co­hol ge­dron­ken. Vol­gens hem kreeg zij een te­le­foon­tje, dat ze op­nam en het ge­sprek be­ant­woord­de. Daar­na ging haar te­le­foon weer over, maar ze gooi­de die uit het raam. Hij wil­de we­ten wie haar had ge­beld, maar ze ver­tel­de hem niets. Ma­hesh H om­hels­de haar om dit weer te vra­gen. Ze vroeg hem haar eerst los te la­ten, zo­dat zij het dan zou ver­tel­len. De vrouw viel ech­ter neer toen hij haar los­liet. Er kwam schuim uit haar mond. De man dacht dat zij mis­schien door de al­co­hol bui­ten be­wust­zijn was ge­raakt. Hij liet haar in de wo­ning ach­ter om naar zijn ei­gen vrouw te gaan.

Toen hij na en­ke­le uren te­rug­ging, was zij nog steeds be­wus­te­loos. De man til­de haar ver­vol­gens op en nam haar mee naar zijn wo­ning. Hij leg­de de vrouw op de grond en dek­te haar li­chaam met een zink­plaat af. Hij had na­der­hand een gat ge­gra­ven om haar te be­gra­ven. Op 17 no­vem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.