Go­do nu ook in At­jo­ni

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Co­ö­pe­ra­tie­ve Spaar- en Kre­diet­bank Go­do heeft gis­te­ren fees­te­lijk haar nieuw­ste fi­li­aal in At­jo­ni in ge­bruik ge­no­men. Het fi­li­aal staat naast de po­li­tie­post te At­jo­ni. Go­do is warm ont­van­gen door de ge­meen­schap die blij is dat bank­za­ken doen nu dich­ter­bij huis kan.

Go­do heeft zich de af­ge­lo­pen 45 jaar ont­wik­keld van een kre­diet­co­ö­pe­ra­tie tot de eni­ge co­ö­pe­ra­tie­ve bank van Su­ri­na­me. Daar­voor is de kre­diet­in­stel­ling de bij­kans 100.000 le­den, die de­ze groei mo­ge­lijk heb­ben ge­maakt, heel dank­baar. Gis­te­ren was het ‘In­ter­na­ti­o­nal Cre­dit Union Day’. De­ze dag wordt jaar­lijks op de der­de don­der­dag van de maand ok­to­ber ge­vierd over de he­le we­reld. Het the­ma van dit jaar is: ‘The Au­then­tic Dif­fe­ren­ce’ of ‘Het ori­gi­ne­le ver­schil’ dat de kre­diet­co­ö­pe­ra­ties uit­ma­ken. Kre­diet­co­ö­pe­ra­ties on­der­schei­den zich van an­de­re fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen om­dat de le­den een bij­zon­de­re plaats in­ne­men. We­reld­wijd zijn er 57.000 kre­diet­co­ö­pe­ra­ties met ruim 217 mil­joen le­den, ver­spreid over 105 lan­den.

Het is al­le­maal be­gon­nen om de le­den en de le­den staan cen­traal! Het co­ö­pe­ra­tie­ve idee is sim­pel. Le­den spa­ren ge­za­men­lijk hun geld en hel­pen daar­mee an­de­re le­den die be­hoef­te heb­ben aan fi­nan­cie­ring. Hier­me­de stelt Go­do het wel­zijn van de le­den cen­traal. Een van de grond­be­gin­se­len van coo­p­e­re­ren, waar Go­do voor staat is dus “Men­sen hel­pen Men­sen” - “A wan anu é was a tra­wan!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.