Ca­pa­ci­teits­pro­ble­men bij po­li­tie: nieu­we me­de­wer­kers min­der goed ge­screend

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Nieu­we po­li­tie­me­de­wer­kers wor­den sinds en­ke­le maan­den min­der uit­ge­breid ge­screend. Door ca­pa­ci­teits­pro­ble­men bij de po­li­tie is het huis­be­zoek aan sol­li­ci­tan­ten af­ge­schaft, waar­door een ge­rin­ger beeld ont­staat van hun pri­véle­ven. Vol­gens Jan Struijs, voor­zit­ter van po­li­tie­bond NPB, is de kans daar­door groot dat er meer agen­ten door de keu­ring glip­pen die vat­baar zijn voor cor­rup­tie of een le­vens­stijl on­der­hou­den die niet bij de po­li­tie past. Po­li­tie­me­de­wer­kers van de af­de­ling Vei­lig­heid, In­te­gri­teit en Klach­ten (VIK), die be­last zijn met de scree­nings- en in­te­gri­teits­on­der­zoe­ken, ma­ken zich vol­gens Struijs gro­te zor­gen over de uit­ge­kle­de keu­ring. ‘Juist nu er veel in­ci­den­ten zijn met cor­rup­te po­li­tie­me­de­wer­kers is de scree­ning van nieu­we agen­ten enorm be­lang­rijk. In­boe­ten op de kwa­li­teit daar­van is on­ac­cep­ta­bel.’ De Na­ti­o­na­le Po­li­tie be­ves­tigt in een schrif­te­lij­ke re­ac­tie dat de scree­ning is ver­an­derd. ‘Voor­heen vond het ge­sprek met de be­trok­ke­ne meest­al plaats bij de be­trok­ke­ne thuis, ten­zij de­ze hier be­zwaar te­gen had. Om reis­tijd te be­spa­ren is be­slo­ten om het ge­sprek niet meer stan­daard thuis bij be­trok­ke­ne te hou­den, maar op een po­li­tie­lo­ca­tie. De on­der­wer­pen die aan de or­de ko­men zijn het­zelf­de ge­ble­ven.’ De scree­ning is min­der uit­ge­breid ge­wor­den ter­wijl de laat­ste ja­ren steeds va­ker in­ni­ge ban­den tus­sen de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad en agen­ten aan het licht komt. De druk op agen­ten van­uit de on­der­we­reld wordt al­maar gro­ter, al­dus Struijs. ‘Er ko­men bij de be­lan­gen­be­har­ti­gers van de po­li­tie bij de vak­bon­den meer mel­din­gen bin­nen over toe­na­de­rings­po­gin­gen uit het cri­mi­ne­le cir­cuit. In­for­ma­tie is het nieu­we goud.’

Agen­ten wor­den vol­gens de po­li­tie­bond­voor­zit­ter voor­al be­na­derd in ca­fés, sport­scho­len of via so­ci­a­le me­dia. Ze mel­den de toe­na­de­rings­po­gin­gen vaak niet aan hun meer­de­ren om­dat ze bang zijn daar­mee in een kwaad dag­licht te ko­men. Om te kun­nen con­sta­te­ren waar­om agen­ten zwich­ten voor cri­mi­ne­len wil Struijs een on­der­zoek naar cor­rup­tie bin­nen de po­li­tie. ‘Soms is het chan­ta­ge, soms groeps­druk, soms winst­be­jag. Agen­ten wor­den op der­ge­lij­ke si­tu­a­ties niet goed voor­be­reid.’ De ko­men­de ja­ren wor­den er naar ver­wach­ting dui­zen­den nieu­we agen­ten aan­ge­no­men, om de ver­grij­zing in het korps te­gen te gaan. Daar­naast moe­ten 3.359 po­li­tie­me­de­wer­kers op­nieuw wor­den ge­screend, om­dat zij een an­de­re func­tie krij­gen waar­bij ze toe­gang heb­ben tot meer ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie.

(Volks­krant.nl)

Por­tret van Jan Struijs, voor­zit­ter van de Ne­der­land­se Po­li­tie­bond. (Foto: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.