Po­chet­ti­no twij­felt niet aan Jans­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tot­ten­ham Hot­spur leg­de af­ge­lo­pen zo­mer 22 mil­joen eu­ro neer om Vincent Jans­sen over te ne­men van AZ. De Ne­der­lan­der, die af­ge­lo­pen sei­zoen in de Ere­di­vi­sie 27 keer het net vond, heeft in Lon­den zijn top­vorm ech­ter nog niet kun­nen vin­den. Dat Jans­sen slechts één keer in twaalf wed­strij­den scoor­de, leidt ech­ter nog niet tot on­ge­rust­heid bij Mau­ri­cio Po­chet­ti­no. “Hij is niet ge­frus­treerd, hij is te­leur­ge­steld aan­ge­zien spit­sen wil­len sco­ren. Het is steeds net niet com­pleet, maar als je goed speelt en niet scoort, voelt het als­of er iets ont­breekt. Maar hij is ge­luk­kig, hij wil la­ten zien dat hij de kwa­li­tei­ten heeft en mis­schien legt hij te veel druk op zich­zelf, ‘ik moet sco­ren, ik moet sco­ren’. Uit­ein­de­lijk moe­ten we dan zor­gen dat hij kal­meert, dan zeg­gen we: ‘Ja, goed, maak je geen zor­gen, werk hard, ga zo door en dan ko­men de doel­pun­ten wel”, ver­telt de oe­fen­mees­ter aan de Dai­ly Mail.

“Hij komt uit Ne­der­land en de spe­lers die van bui­ten ko­men heb­ben al­tijd tijd no­dig. Hij is een spits en hij brengt an­de­re kwa­li­tei­ten met zich mee, maar ik ben blij met zijn ge­drag, zijn pro­fes­si­o­na­li­teit, de ma­nier waar­op hij speelt. Het is waar dat hij ge­luk­ki­ger zou zijn als hij scoor­de, maar het is een nor­maal pro­ces. Hij is al­tijd ge­fo­cust en hij pro­beert be­ter te wor­den, werkt hard en dat is de bes­te ma­nier om te gaan sco­ren. Hij heeft ge­woon tijd no­dig. Dat ge­beurt al­tijd in het voet­bal, er zijn veel voor­beel­den.”

“Er ge­beur­de iets soort­ge­lijks met Har­ry Ka­ne en met Jans­sen is het het­zelf­de. Hij is ge­wend aan het team, hij is een goe­de pro­fes­si­o­nal. Hij werkt el­ke dag hard en hij pro­beert te sco­ren en goed te spe­len”, gaat Po­chet­ti­no ver­der. “Ik ben blij met hem. Het is een na­tuur­lijk pro­ces, geen pro­bleem. Hij is een goe­de spe­ler, hij was de top­sco­rer van Ne­der­land en we twij­fe­len niet aan zijn kwa­li­tei­ten.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.