De­le­ga­tie IGGG moet veel on­ge­rief in­cas­se­ren

Times of Suriname - - SPORT -

SPORT – Met veel on­ge­rief is de 160-man tel­len­de de­le­ga­tie van de In­ter-Gui­a­na Good­will School Ga­mes 2016 (IGGG) op de plaats van be­stem­ming aan­ge­ko­men in ons weste­lij­ke buur­land Gu­y­a­na. Su­ri­na­me zal sa­men met ons buur­land van 21 tot en met 23 ok­to­ber deel­ne­men aan ze­ven tak­ken van sport.

De de­le­ga­tie van Su­ri­na­me was gis­te­ren al om 08.00 uur ’s mor­gens aan­we­zig op South Drain, maar kon pas om 11.30 uur ver­trek­ken naar ons weste­lij­ke buur­land. In Gu­y­a­na aan­ge­ko­men, was er niet vol­doen­de ver­voer be­schik­baar om de de­le­ga­tie­le­den naar Ge­or­ge­to­wn te ver­voe­ren. Er kwa­men vier bus­sen van 30 per­so­nen en een bus van vijf­tien per­so­nen, om de 160 de­le­ga­tie­le­den op te ha­len. Na ge­sprek­ken is er een truck er­bij ge­haald, die de ba­ga­ges van de de­le­ga­tie­le­den heb­ben ver­voerd. De 160 spor­ters, of­fi­ci­als en trai­ner moesten een ma­nier vin­den om in de bus­sen te pas­sen om de vier uur du­ren­de trip te ma­ken naar Ge­or­ge­to­wn.

De IGGG die eer­der be­kend was als de In­ter Gu­y­a­ne­se Spe­len, is dit jaar een naams­ver­an­de­ring on­der­gaan, om­dat Frans-Gu­y­a­na niet zal deel­ne­men. At­le­tiek, vol­ley­bal, fut­sal, basketbal, zwem­men, bad­min­ton en ta­fel­ten­nis zijn de on­der­de­len waar­voor de Su­ri­naam­se se­lec­ties zich sterk zul­len ma­ken. En­ke­le Su­ri­naam­se spor­ters die deel uit­ma­ken van de se­lec­ties van de IGGG zijn Sören Op­ti, Mi­quel van As­sen en Jael Tjouw Ngie Touw. Het af­ge­lo­pen jaar heeft de IGS niet plaats­ge­von­den, om­dat de deel­ne­men­de lan­den zich had­den ge­fo­cust op de ver­kie­zin­gen die toen in voor­be­rei­ding wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.