UEFA spe­cu­leert over CL-fi­na­le in New York

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Aleks­an­der Ce­fe­rin, de nieu­we voor­zit­ter van de UEFA, heeft oren naar een Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le bui­ten Eu­ro­pa. De Slo­veen noemt het mil­jar­den­bal ‘het bes­te sport­pro­duct ter we­reld’ en weet dat een eind­strijd op een an­der con­ti­nent winst­ge­vend kan zijn. Hij wil daar­om dat ste­den uit an­de­re we­reld­de­len ook kun­nen mee­doen aan de ‘bid­pro­ce­du­re’.

“Het is een idee waar we in de toe­komst over kun­nen spre­ken”, zei Ce­fe­rin gis­te­ren in ge­sprek met AP. De pre­ses wijst er­op dat reis­tij­den niet eens hoe­ven te ver­schil­len. “Het duurt bij­voor­beeld on­ge­veer even lang om van Por­tu­gal naar Azer­beid­zjan of New York te gaan. Voor de sup­por­ters is het geen pro­bleem, maar we zul­len zien. Het is wel een Eu­ro­pe­se com­pe­ti­tie. We gaan er­over na­den­ken.”

Als het idee wordt ge­re­a­li­seerd, moet de bid­pro­ce­du­re ‘heel hel­der’ zijn. “Als je de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue of de Eu­ro­pa Le­a­gue krijgt als po­li­tie­ke gunst, is dat niet goed. Met een dui­de­lij­ke bid­pro­ce­du­re be­scherm ik bo­ven­dien mij­zelf en de an­de­re werk­ne­mers. Als ie­mand ons belt en pro­beert on­der druk te zet­ten, heb­ben we een dui­de­lijk ant­woord, na­me­lijk dat we hel­de­re re­gels heb­ben en wij ze dus niet kun­nen hel­pen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.