Duit­se agen­ten be­scho­ten door rechts-ex­tre­mist

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Een Duit­se po­li­tie­agent is gis­ter­mor­gen over­le­den na­dat hij woens­dag werd neer­ge­scho­ten door een man in het Zuid-Duit­se Bei­e­ren. Drie an­de­re agen­ten raak­ten ge­wond. De da­der kon kort na de schiet­par­tij wor­den op­ge­pakt, be­ves­tig­de de po­li­tie.

De man, lid van een recht­se groe­pe­ring, be­gon te schie­ten na­dat agen­ten hem vroe­gen zijn ge­re­gi­streer­de wa­pen af te ge­ven toen hij werd ge­fouil­leerd bij een over­heids­ge­bouw in Ge­or­gens­g­muend, ten zui­den van Nu­ren­berg. De agen­ten gin­gen langs bij de 49-ja­ri­ge man om zijn wa­pens in be­slag te ne­men. Toen de agen­ten dat ken­baar maak­ten, be­gon de man met­een te schie­ten. De da­der, die be­kend­stond als een ja­ger met 31 ge­we­ren en pisto­len in zijn be­zit, kon uit­ein­de­lijk wor­den aan­ge­hou­den. Zijn wa­pen- en jacht­ver­gun­ning was in­ge­trok­ken, om­dat hij niet meer te ver­trou­wen was. Vol­gens de po­li­tie is de man lid van de ex­treem recht­se Reichs­b­ür­ger­be­we­ging. Le­den van de­ze club er­ken­nen de Bonds­re­pu­bliek Duits­land niet. Zij vin­den dat het Duit­se Rijk zo­als dat in de Twee­de We­reld Oor­log be­stond, had moe­ten blij­ven be­staan. De over­heid schat het aan­tal van de­ze rechts­ex­tre­mis­ten op en­ke­le hon­der­den. De 49-ja­ri­ge da­der is licht­ge­wond ge­raakt. De an­de­re be­scho­ten agen­ten zijn er slecht aan toe. (de Volks­krant)

De wo­ning van de man die lid is van de ex­treem recht­se Reichs­b­ür­ger­be­we­ging. (Hu­ron Dai­ly Tri­bu­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.