Con­ser­va­tief And­rej Plenko­vic is nieu­we pre­mier Kro­a­tië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

KROATIE - Het Kro­a­ti­sche par­le­ment heeft woens­dag zijn steun uit­ge­spro­ken voor de re­ge­ring van de nieu­we, con­ser­va­tie­ve pre­mier And­rej Plenko­vic. Pri­o­ri­teit van Plenko­vic’ re­ge­ring wordt po­li­tie­ke sta­bi­li­teit en eco­no­mi­sche groei. Vijf we­ken ge­le­den hield het land de twee­de par­le­ments­ver­kie­zin­gen in tien maan­den. Een rui­me meer­der­heid (91 te­gen 45 en 3 ont­hou­din­gen) stem­de voor de twin­tig kop­pen tel­len­de re­ge­ringPlenko­vic. Plenko­vic leidt de Kro­a­ti­sche De­mo­cra­ti­sche Unie (HDZ). Hij be­loof­de het Kro­a­ti­sche ver­le­den “ver­ant­woor­de­lijk” aan te pak­ken, on­der meer de “on­de­mo­cra­ti­sche sys­te­men die de af­ge­lo­pen eeuw leid­den tot tra­gi­sche do­den, en ver­vol­gin­gen van en li­qui­da­ties van po­li­tie­ke dis­si­den­ten.” De Kro­a­ti­sche sa­men­le­ving is nog al­tijd ver­deeld over de Twee­de We­reld­oor­log en het na­oor­logs com­mu­nis­tisch re­gime. De op­po­si­tie noem­de Plenko­vic’ plan­nen op­per­vlak­kig en vaag. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.