Mui­zen wa­ren po­pu­lair ge­recht in steen­tijd

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Mui­zen wa­ren ver­moe­de­lijk een po­pu­lair ge­recht in de steen­tijd, zo blijkt uit een nieu­we stu­die. Bij een op­gra­ving van een vijf­dui­zend jaar ou­de ne­der­zet­ting op de Orkney-ei­lan­den in Schot­land zijn gro­te aan­tal­len mui­zen­bot­ten ge­von­den. Brand­spo­ren op de bot­ten wij­zen er­op dat de die­ren zijn ge­roos­terd. Dat mel­den Schot­se on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Roy­al So­ci­e­ty Open Scien­ce. De op­ge­gra­ven ne­der­zet­ting op de Orkney-ei­lan­den be­stond ooit uit acht ste­nen hui­zen. In to­taal von­den ar­che­o­lo­gen ruim een ki­lo aan mui­zen­bot­ten rond­om de wo­nin­gen. Veel van de bot­ten wa­ren af­kom­stig van veld­mui­zen, een soort die van na­tu­re uit de buurt van men­sen blijft. Vol­gens hoofd­on­der­zoe­ker Je­re­my Her­man zijn de die­ren dan ook ver­moe­de­lijk ge­van­gen om als maal­tijd te die­nen.

De brand­spo­ren op de bot­ten ver­ra­den hoe de knaag­die­ren wer­den klaar­ge­maakt. “Uit de ma­nier waar­op ze zijn ver­brand, kun je af­lei­den dat de mui­zen in hun ge­heel wer­den ge­roos­terd op de ko­len van een vuur”, ver­klaart Her­man op nieuws­si­te Phys.org. “Ik heb het nooit zelf ge­pro­beerd, maar waar­schijn­lijk ont­stond er zo een kro­kant laag­je rond het vlees.” Her­man ver­moedt dat mui­zen in de steen­tijd op veel meer plaat­sen in Eu­ro­pa als voed­sel dien­den. “De die­ren wor­den vaak ge­von­den bij op­gra­vin­gen van ou­de ne­der­zet­tin­gen, maar meest­al wordt niet on­der­zocht waar­om ze in de buurt van de hui­zen lig­gen.” (NU.nl/foto: Fair Isle Bird Ob­ser­va­to­ry & Gues­t­hou­se)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.