Si­tu­a­tie oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la veel pe­ni­be­ler dan ge­dacht

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Nieuw on­der­zoek wijst uit dat het aan­tal oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la’s in één ge­ne­ra­tie met maar liefst 77 pro­cent is af­ge­no­men. Tot die ver­ont­rus­ten­de con­clu­sie ko­men on­der­zoe­kers in het blad PLoS ONE. Ze ba­se­ren zich op on­der­zoek in het oos­te­lij­ke deel van Kon­go: de eni­ge plek waar de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la nog voor­komt.

Het is voor het eerst sinds de bur­ger­oor­log in 1996 in Kon­go uit­brak dat er weer on­der­zoek naar de po­pu­la­tie oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la’s is ge­daan. En de re­sul­ta­ten zijn schrik­ba­rend. Dat de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la het moei­lijk had, wis­ten we. Maar het nieu­we on­der­zoek laat zien dat de go­ril­la er nog veel slech­ter voor staat dan ge­dacht.

Voor de oor­log werd het aan­tal oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la’s op on­ge­veer 16.900 in­di­vi­du­en ge­schat. Een nieu­we schat­ting van het aan­tal oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la’s komt niet veel ver­der dan 3800 in­di­vi­du­en. Dat be­te­kent dat de po­pu­la­tie in één ge­ne­ra­tie met 77 pro­cent is af­ge­no­men. Af­gaan­de op de nieu­we schat­tin­gen zou de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la – die nu te boek staat als ‘be­dreigd’ – als ‘ern­stig be­dreigd’ moe­ten wor­den be­schouwd.

Dat de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la het moei­lijk heeft, is on­der meer te wij­ten aan de bur­ger­oor­log. De bur­ger­oor­log re­sul­teer­de in de vor­ming van ve­le ge­wa­pen­de groe­pe­rin­gen die zeer ge­ïn­te­res­seerd wa­ren in het ver­krij­gen en be­scher­men van mij­nen in het leef­ge­bied van de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la. Zo­wel de­ze ge­wa­pen­de mi­li­ties als de mijn­wer­kers wa­ren vaak diep in het woud – ver van de be­woon­de we­reld – ac­tief en ble­ven in le­ven door in het woud – met na­me op gro­te­re die­ren – te ja­gen. De oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la’s zijn daar­bij een ge­mak­ke­lij­ke prooi, om­dat ze zich over de grond, in gro­te groe­pen voort­be­we­gen.

In het nieu­we on­der­zoek wordt ook de om­vang van het leef­ge­bied van de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la ge­schat: on­ge­veer 19.700 vier­kan­te ki­lo­me­ter. Bin­nen vijf jaar drei­gen de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la’s uit een groot deel van dit leef­ge­bied te ver­dwij­nen. Vol­gens de on­der­zoe­kers moet er har­der ge­werkt wor­den om de oos­te­lij­ke laag­land­go­ril­la van de on­der­gang te red­den. Zo zou bij­voor­beeld de mijn­bouw in het leef­ge­bied van de go­ril­la be­perkt of stil­ge­legd moe­ten wor­den. (Scien­ti­as/foto: Moun­tain Go­ril­la Sa­fa­ris)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.