Trou­we le­zers blij ge­maakt met Gi­ve Away prij­zen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De trek­king van de Ti­mes of Su­ri­na­me Gi­ve Away Ac­tie waar ve­len vol span­ning op heb­ben ge­wacht, heeft za­ter­dag­avond in de stu­dio van SCCN plaats­ge­had. Ne­gen­en­twin­tig le­zers van de krant mo­gen zich ge­luk­ki­ge win­naars noe­men. Warsha To­ril­al-Sard­joe, Vi­ce­pre­si­dent van de Ru­di­sa Hol­ding­maat­schap­pij NV te­vens on­der­di­rec­teur van Ti­mes of Su­ri­na­me had de eer om de lo­ten van de eer­ste drie hoofd­prij­zen (kle­dings­bon­nen) te trek­ken. De trek­king is li­ve via SCCN op ka­naal 17 uit­ge­zon­den.

Ti­mes of Su­ri­na­me is al 13 jaar de po­pu­lair­ste en meest ge­le­zen krant in Su­ri­na­me. Mid­dels een ac­tie heeft de Ti­mes ge­tracht als dank voor de on­der­steu­ning te­rug te ge­ven aan de trou­we le­zers. De le­zers zijn in de ge­le­gen­heid ge­steld om van­af ju­li het deel­na­me­for­mu­lier op pa­gi­na 2 uit te knip­pen, in te vul­len en in de daar­voor be­stem­de boxen in de ver­schil­len­de su­per­mark­ten te de­po­ne­ren. De do­zen zijn op­ge­haald en al­le lo­ten zijn za­ter­dag on­der toe­zicht van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me en de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij Su­ri­na­me in de Ti­mes of Su­ri­na­me trek­kings­box ge­daan. Aan de trek­kings­re­sul­ta­ten is te mer­ken dat de Ti­mes lan­de­lijk ge­le­zen wordt. Ti­mes of Su­ri­na­me fe­li­ci­teert de win­naars en be­dankt al­le le­zers voor hun deel­na­me en ze­ker ook de win­ke­liers voor hun me­de­wer­king. De win­naars kun­nen voor in­for­ma­tie over het op­ha­len van hun prijs van­af van­daag bel­len met de num­mers 551908 of 551902.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.