Drie ar­res­ta­ties voor ver­won­den man

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben drie man­nen, VB (26), BG (39) en KO (26), ge­ar­res­teerd voor po­ging tot moord, po­ging tot dood­slag en zwa­re mis­han­de­ling. De ver­dach­ten had­den het slacht­of­fer met een ha­mer op het hoofd ge­sla­gen en hem ook met een scherp voor­werp ver­wond. Het slacht­of­fer moest daar­door met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling.

De le­den van RBTPa­ra­ma­ri­bo wis­ten na het uit­wer­ken van in­for­ma­tie de drie ver­dach­ten in beeld te bren­gen en aan te hou­den. De eer­ste ver­dach­te werd vrij­dag aan­ge­hou­den aan de Re­gi­nalaan, de twee­de op de hoek van de Kwat­ta­weg en Ram­lak­hanstraat en de der­de aan de Tout Lui Fautka­naal­weg. De da­der die is op­ge­pakt aan de Re­gi­nalaan, ging te­keer te­gen de wets­die­na­ren. Het ge­luk­te de po­li­tie het ver­zet te ver­bre­ken en de man in de boei­en slaan. De ver­dach­ten heb­ben toe­ge­ge­ven dat ze zich aan het straf­ba­re feit heb­ben schul­dig ge­maakt. Het zou gaan om een be­ta­lings­kwes­tie. Het slacht­of­fer moest de man­nen be­ta­len. Zij wil­den hun geld te­rug heb­ben. Ze gin­gen ge­lijk met een ha­mer en scher­pe voor­wer­pen op hem af, waar­bij ze hem heb­ben ver­wond. De ver­dach­ten zijn na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. Het slacht­of­fer heeft een vuist­vuur­wa­pen bij een van de ver­dach­ten op­ge­merkt, maar dit wa­pen is niet aan­ge­trof­fen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.