Bin­nen­kort nieu­we pom­pen voor ge­maal Wa­ge­nin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Mi­nis­ter Soe­resh Al­goe van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) zegt al ja­ren, sinds hij als on­der­di­rec­teur Land­bouw werk­zaam was bij het mi­nis­te­rie, te ho­ren over de pom­pen van het ge­maal Wa­ge­nin­gen. Dit pomp­ge­maal moet ir­ri­ga­tie­wa­ter aan­voe­ren voor de land­bouw­ge­bie­den in Wa­ge­nin­gen, die lig­gen aan de rech­ter­oe­ver van de Nic­ke­rie­ri­vier. De be­winds­man zegt aan de krant dat hij con­stant ge­con­fron­teerd wordt met de­fec­te pom­pen in Wa­ge­nin­gen.

“Als het niet pomp een is, is het pomp twee”. Vol­gens de mi­nis­ter is het be­kend dat de pom­pen da­te­ren uit de ja­ren 50 van de vo­ri­ge eeuw en zijn al­lang niet meer ge­schikt. Re­cen­te­lijk heeft mi­nis­ter Al­goe een con­tract ge­te­kent met het In­di­aas be­drijf Kir­los­kar Bro­thers Li­mi­ted, voor de le­ve­ring van nieu­we pom­pen. De aan­koop wordt ge­fi­nan­cierd doe de Exim Bank of In­dia. Hij zegt dat de pom­pen ge­kocht wor­den, waar­na tech­ni­ci van Su­ri­na­me sa­men met die van het be­drijf de mo­ge­lijk­he­den bij het ge­maal zul­len be­kij­ken hoe te in­stal­le­ren wor­den. Dit zal vol­gens Al­goe ook niet in een keer ge­beu­ren maar in fa­ses om­dat niet al­le drie pom­pen di­rect ge­de­mon­teerd kun­nen wor­den. Er dient vol­gens hem re­ke­ning te wor­den ge­hou­den dat er pa­die ge­plant wordt en dat er dus con­stant wa­ter ge­pompt moet wor­den. Daar­naast is men ook af­han­ke­lijk van het ge­tij en dient er re­ke­ning ge­hou­den te wor­den met de bo­dem­ge­steld­heid aan­ge­zien het Al­goe om “een klei­struc­tuur gaat”.

Een an­der pro­bleem in Wa­ge­nin­gen is vol­gens de be­winds­man dat de pol­ders hoog­te­ver­schil­len ver­to­nen, waar­door het voor­komt dat wan­neer Lijn 1 en 2 geen wa­ter heb­ben, Lijn 5 en 6 juist een over­schot heb­ben. Om dit pro­bleem op te los­sen is er vol­gens Al­goe een pro­ject uit­ge­werkt voor het plaat­sen van een klep­pen­sys­teem en het gra­ven van een ex­tra aan­voer­ka­naal aan de rech­ter­oe­ver. Hier­door zul­len de pa­die­boe­ren, voor­al die in de au­to­no­me ge­bie­den in de dro­ge tijd hun are­aal niet kun­nen in­zaai­en van­we­ge het ver bin­nen­drin­gen van het zout­wa­ter, via het aan­ge­leg­de ka­naal voor­zien wor­den van ir­ri­ga­tie­wa­ter. Al­goe zegt dat in het Wa­ge­nin­gen­ge­bied een are­aal van to­taal 14.000 ha ligt, ver­deeld on­der Wa­ge­nin­gen, de Mid­den­stands­pol­der en de au­to­no­me ge­bie­den. “Ons stre­ven is dat die 14.000 ha ook in de toe­komst in­ge­zaaid wordt”, zegt de mi­nis­ter aan de krant. De vo­ri­ge week nog had­den boe­ren van Lijn 5 en 6 ken­baar ge­maakt wa­ter no­dig te heb­ben voor hun aan­plant.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.