OWC helpt LBO’ers op het rech­te pad te blij­ven

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – “Mijn hart bloedt en het doet me pijn als ik hoor wat er op de­ze school ge­beurt. Maar jul­lie zijn on­ze kin­de­ren en wij van het mi­nis­te­rie zul­len er al­les aan doen om jul­lie te hel­pen. Wij wil­len het bes­te uit jul­lie ha­len. Ik reik jou de hand, dus steek de jou­we ook uit, om ge­hol­pen te wor­den,” al­dus Yu­ro Di­po­taroe­no, on­der­di­rec­teur van de Ont­wik­ke­lings­dienst van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur (OWC), don­der­dag bij de open­dag van LBO Nieu­we Do­mi­neestraat. De leer­pres­ta­tie van de kin­de­ren op de­ze school is niet wat het we­zen moet. Het mi­nis­te­rie is in sa­men­wer­king met di­ver­se in­stan­ties be­zig om door mid­del van een vra­gen­lijst, die in­ge­vuld wordt door de leer­lin­gen, na te gaan hoe te hel­pen.

Vol­gens Peg­gy Sy­fo­nie, di­rec­teur van de school, gaat het niet goed met de leer­pres­ta­ties van de­ze leer­lin­gen. De di­rec­teur vindt het no­dig dat de leer­lin­gen in­for­ma­tie krij­gen over on­der an­de­re tie­ner­zwan­ger­schap, drugs en cri­mi­na­li­teit. “Het schijnt daar ook be­hoor­lijk ver­keerd te gaan”, zegt ze. Voor de leer­lin­gen van de­ze school is er de vo­ri­ge week een twee­daag­se open dag ge­hou­den met het doel hen be­ter in­zicht te ver­schaf­fen met be­trek­king tot hun be­roeps­keu­ze. Bij de open da­gen wa­ren voor­lich­ters van vijf in­stan­ties aan­we­zig. De in­stan­ties be­trof­fen: het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie om on­der­ne­mer­schap te sti­mu­le­ren, de Pan Ame­ri­can De­vel­op­ment Foun­da­ti­on, voor de be­strij­ding van cri­mi­na­li­teit, de Stich­ting Lief­de­vol­le Han­den, voor be­strij­ding van al­co­hol en drugs, Stich­ting Lo­bi voor sek­su­e­le voor­lich­ting met de na­druk op het voor­ko­men van tie­ner­zwan­ger­schap­pen en het Bu­reau On­der­wijs en Stu­diefa­ci­li­tei­ten om de leer­lin­gen over de mo­ge­lij­ke be­roe­pen en stu­die­rich­tin­gen te in­for­me­ren. De leer­lin­gen wer­den ook ver­voerd naar het Jeugd Door­gangs­cen­trum ‘Opa Doe­li’, waar zij wer­den voor­ge­licht. Sy­fo­nie hoopt met de­ze open da­gen dat de leer­lin­gen een goe­de keus ma­ken en niet het ver­keer­de pad kie­zen. De school telt 400 leer­lin­gen en 24 leer­krach­ten, waar­on­der een leer­kracht voor stu­die­loop­baan­be­ge­lei­ding. Er is ook een jon­ge­ren­wer­ker, die de leer­lin­gen helpt hun ta­len­ten te ont­dek­ken. De leer­lin­gen zit­ten in de leef­tijds­groep van 13 tot en met 23 jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.