Be­slo­ten voor stot­te­raars en ou­ders van kin­de­ren die stot­te­ren

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARMARIBO - Stot­ter­the­ra­peut Gra­cia Nel­son heeft za­ter­dag op We­reld­stot­ter­dag sa­men met en­ke­le cli­ën­ten de Stot­ter­kring Su­ri­na­me ge­maakt. In de­ze be­slo­ten groep mo­gen al­leen per­so­nen die stot­te­ren en ou­ders van kin­de­ren die stot­te­ren zich toe­voe­gen. In­for­ma­tie­voor­zie­ning en lot­ge­no­ten­con­tact is het voor­naams­te doel van de­ze groep. “Om lid te wor­den van Stot­ter­kring Su­ri­na­me moet je een ver­zoek in­die­nen. Na scree­ning word je toe­ge­la­ten”, zegt Nel­son.

Vol­gens een pers­be­richt van Vi­sit de Bab­be­laar op Fa­ce­book heb­ben de cli­ën­ten er zelf voor ge­ko­zen om de groep be­slo­ten te hou­den, om­dat zij wil­len voor­ko­men dat er on­ge­pas­te op­mer­kin­gen wor­den ge­maakt. Dat was ook de ro­de draad bij de vie­ring van We­reld­stot­ter­dag bij lo­go­pe­die­prak­tijk de Bab­be­laar. De­ze groep heeft graag dat de ge­meen­schap haar stoor­nis ac­cep­teert en “geen kiek meer neemt op ons”, ver­woordt één van de cli­ën­ten.

Stot­ter­the­ra­peut Nel­son is er­van over­tuigd dat als de

Fa­ce­book-groep

ge­meen­schap be­ter ge­ïn­for­meerd wordt over de stoor­nis, het le­ven van de­ze groep mak­ke­lij­ker zal wor­den. Hun groot­ste vrees is dat ze uit­ge­la­chen wor­den, ter­wijl zij er niets aan kun­nen doen dat ze stot­te­ren, om­dat de stoor­nis aan­ge­bo­ren is. “Nie­mand vraagt er­om.”

Het the­ma van We­reld­stot­ter­dag 2016 is ‘Stot­te­ren bij jon­ge kin­de­ren: wacht niet af, doe er wat aan!’ De Ne­der­land­se Fe­de­ra­tie Stot­te­ren schrijft op haar web­si­te dat re­cent we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat vroe­ge sig­na­le­ring en in­ter­ven­tie veel leed kan voor­ko­men op la­te­re leef­tijd. “Dat er veel leed is als ge­volg van stot­te­ren werd ook weer dui­de­lijk bij de vie­ring”, ver­telt Nel­son. “Ik heb mijn stu­die niet af­ge­maakt, om­dat ik werd ge­plaagd als ik een spreek­beurt had.” “Ik vind spreek­beur­ten niet leuk.” “Er zijn ook traan­tjes ge­val­len”, ver­telt Nel­son. Voor de­ze groep moet er veel ge­beu­ren in Su­ri­na­me. “Lang­zaam maar ze­ker wer­ken we er­aan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.