IPad­scho­len blij­ken geen suc­ces

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De iPad­scho­len van Mauri­ce de Hond ko­men moei­zaam van de grond. Ter­wijl de on­der­wijs­ver­nieu­wer na de af­trap in 2014 droomt van meer dan 200 scho­len in 2016, blijft het aan­tal han­gen op 21. De eer­ste scho­len zijn al­weer ge­stopt met het con­cept.

Dat blijkt uit on­der­zoek van Het On­der­wijs­blad, een uit­ga­ve van de Al­ge­me­ne On­der­wijs­bond (AOb). Op de web­si­te ‘On­der­wijs voor een Nieu­we Tijd’ (O4NT), zo­als de Ste­ve Jobs­scho­len for­meel he­ten, staan nu 29 na­men van aan­ge­slo­ten lo­ca­ties. Daar­van blijkt een deel nog niet als iPad­school aan de slag te zijn ge­gaan.

De eer­ste Ste­ve Jobs­scho­len gin­gen in het school­jaar 2013-2014 aan de slag. In de klas­sen le­ren de kin­de­ren zo­veel mo­ge­lijk op hun ei­gen ni­veau en in hun ei­gen tem­po. De leer­lin­gen door­lo­pen een groot deel van de les­sen op de iPad, waar­op ze hun ei­gen pro­gram­ma kun­nen vol­gen. Van de ba­sis­scho­len die bij De Hond zijn aan­ge­slo­ten, twij­felt een der­de over de toe­komst. Ze zijn ver­rast door ho­ge fac­tu­ren voor soft­wa­re en be­ge­lei­ding. Voor an­de­re scho­len die wil­den over­stap­pen, staak­ten de ge­sprek­ken toen de be­dra­gen op ta­fel kwa­men. “Gi­gan­ti­sche kos­ten­pos­ten wer­den op­ge­voerd, voor de in­rich­ting van het sys­teem, li­cen­ties, roos­ter­kos­ten. Het werd een prin­ci­pi­ë­le kwes­tie. On­der­wijs­geld moet zo­veel mo­ge­lijk naar de leer­lin­gen gaan. Ik kon dit niet meer uit­leg­gen”, ver­klaart di­rec­teur Jan Oos­ter­hof van de De school­ver­nieu­wer er­kent dat niet al­le scho­len over de of­fer­tes wil­len pra­ten en af­ha­ken. Me­de­op­rich­ter Mi­chel de Hond stelt dat nieu­we soft­wa­re is ont­wik­keld, waar­aan een prijs­kaart­je hangt. “De tech­no­lo­gie moet tóch wor­den ge­bouwd”, stelt hij. “Het lijkt me nor­maal dat we geld vra­gen voor de tools die we bou­wen. Als je bij een goed doel werkt, krijg je ook sa­la­ris.”

Mauri­ce de Hond hoopt dat de tel­ler de 200 al had be­reikt. On­der­wijs­ver­nieu­wing kost nu een­maal tijd, stelt zijn broer. “Het is niet mo­ge­lijk al­les in één keer om te gooi­en. We ho­pen dat scho­len zich blij­ven aan­slui­ten.”

(AD/ fo­to: be­te­r­on­der­wijsne­der­land.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.