Fans trak­te­ren Ci­ty op fluit­con­cert

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Jo­sep Gu­ar­di­o­la heeft voor het eerst sinds maart 2009 vijf of­fi­ci­ë­le wed­strij­den op rij niet we­ten te win­nen. Hij bleef za­ter­dag­mid­dag met Man­ches­ter Ci­ty op een 1-1 ge­lijk­spel ste­ken te­gen Sout­hamp­ton.

Man Ci­ty en Sout­hamp­ton maak­ten er geen spek­ta­kel­stuk van en scho­ten in het eer­ste kwar­tier van de wed­strijd zelfs niet één keer op doel. Er was uit­ein­de­lijk een blun­der voor no­dig om een doel­punt te for­ce­ren: Jo­hn Sto­nes wil­de Vin­cent Kom­pa­ny aan­spe­len, maar speel­de veel te ver ach­ter de man en daar­door kon Nathan Red­mond de 0-1 ver­zor­gen. Sto­nes zet­te zijn fout even la­ter bij­na recht, maar zijn tref­fer werd van­we­ge bui­ten­spel door scheids­rech­ter Mark Clat­ten­burg af­ge­keurd. In de laat­ste fa­se van de eer­ste helft do­ken the Ci­ti­zens nog een aan­tal keer op voor het vij­an­de­lij­ke doel; zo schoot Il­kay Gün­do­gan drie me­ter naast en werd een in­zet van Ser­gio Ag­üe­ro ge­blokt. Man Ci­ty schoot voor het eerst sinds ok­to­ber 2015 in de eer­ste helft van een Pre­mier Le­a­gue­wed­strijd niet tus­sen de pa­len, maar deed het na de ver­plich­te on­der­bre­king be­ter. Na tien mi­nu­ten werd het na­me­lijk ge­lijk: de voor Ke­vin De Bruy­ne in­ge­val­len Ke­le­chi Ihe­ana­cho was er als de kip­pen bij om een la­ge voor­zet van Da­vid Sil­va bin­nen te tik­ken voor de 1-1. The Ci­ti­zens gin­gen ver­vol­gens op zoek naar de voor­sprong, maar Fra­ser For­ster hield zijn doel schoon na een in­zet van Sil­va en een schot van Gün­do­gan. Sout­hamp­ton­ma­na­ger Clau­de Pu­el greep hal­ver­we­ge de twee­de helft in en haal­de Jor­dy Cla­sie en Dusan Ta­dic naar de kant ten fa­veu­re van Pier­re-Emi­le Höjb­jerg en So­fi­a­ne Bou­fal. Hier­na kre­gen bei­de par­tij­en nog één se­ri­eu­ze kans op een tref­fer, want Clau­dio Bra­vo moest han­de­lend op­tre­den op een schot van Char­lie Aus­tin en aan de an­de­re kant werd een schot van Ag­üe­ro ge­kraakt. (VZ)

Ra­heem Ster­ling van Man­ches­ter Ci­ty gaat langs Jor­dy Cla­sie van Sout­hamp­ton. (Fo­to:Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.