CB­vS start CTSS-plus win­nend

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - Zon­der er echt voor te hoe­ven zwe­ten heeft het bas­ket­bal­team van de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) zijn eer­ste over­win­ning in het Cen­traal Toer­nooi van Spor­ten voor Staats­be­drij­ven (CTSSplus) beet. De moe­der­bank start­te zijn ti­tel­ver­de­di­ging za­ter­dag­avond in de Is­may van Wil­gen­sport­hal win­nend door de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) mak­ke­lijk te ver­slaan met 53-41.

Nie­mand keek er­van op dat CB­vS het tref­fen won. De cen­tra­le bank was niet al­leen fa­vo­riet, om­dat het de kam­pi­oen van de vo­ri­ge edi­tie is, maar ook om­dat meer er­va­ren bas­ket­bal­lers zijn in het team dan bij de SWM.

Zo had het nuts­be­drijf zijn han­den vol aan on­der an­de­re Ha­rold Blokland die een ga­me­high twin­tig pun­ten scoor­de voor de CB­vS. Zijn col­le­ga ex­hoofd­klas­ser Cher­in Lach­man en Lud­wig Bel­gra­ve, coach van hoofd­klas­se­bas­ket­bal­kam­pi­oen SCVU, droe­gen elk tien pun­ten bij. Be­be­to Bod­ji was met acht­tien pun­ten de eni­ge spe­ler die dub­be­le cij­fers scoor­de voor de SWM.

Al bij de start van de eer­ste pe­ri­o­de bleek dat de CB­vS een maatje gro­ter was dan de SWM. Hal­ver­we­ge het eer­ste kwart ging de bank met 10-0 aan de lei­ding, toen de wed­strijd ge­staakt werd van­we­ge he­vi­ge re­gen­bui­en. De hal werd nat en daar­door niet be­speel­baar.

Door het on­weer was er te­ge­lij­ker­tijd een kor­te stroom­on­der­bre­king. Hier­door be­gon­nen al­le vier wed­strij­den la­ter. De laat­ste par­tij ein­dig­de pas om­streeks half­een in de och­tend. De on­der­bre­king kwam de SWM wel goed uit want de wa­ter­lei­ding­maat­schap­pij ver­klein­de de ach­ter­stand aan het ein­de van de eer­ste pe­ri­o­de naar 12-15. CB­vS sloeg in de twee­de pe­ri­o­de ech­ter weer een groot gat tus­sen bei­de teams. Bij rust ging de bank met 34-16 aan de lei­ding en ook na de pau­ze bleef die voor­sprong over­eind staan, want aan het ein­de van de der­de pe­ri­o­de had de CB­vS een 46-27 voor­deel. De SWM vocht zich in de slot­pe­ri­o­de moe­dig te­rug, maar dich­ter­bij dan 53-41 kwam het nuts­be­drijf niet.

Ve­der wist de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij (SLM) met 55-26 te win­nen van Te­les­ur, het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) won van de Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) met 43-40, de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) ze­ge­vier­de met 49-44 over Staats­olie.

De twee­de speel­dag vindt vrij­dag­avond plaats. De SWM speelt dan te­gen SZF, de CB­vS neemt het op te­gen KPS, Te­les­ur treft Staatolie en SLM komt uit te­gen EBS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.