Wis­se plaatst Su­ri­na­me op de kaart

Times of Suriname - - SPORT -

THAIBOKSEN - De uit­slag van het we­reld­ti­tel­ge­vecht tus­sen Do­no­van Wis­se van Team Wis­se en Ne­der­lands/ Eu­ro­pees kam­pi­oen Ro­bin Ci­ric is als een bom in­ge­sla­gen. De ti­ta­nen­strijd tij­dens ‘Figh­ters Glo­ry’ werd een knock-out(ko)-over­win­ning voor de Su­ri­na­mer.

Do­no­van Wis­se wist za­ter­dag­avond voor een we­reld­ti­tel tij­dens ‘Figh­ters Glo­ry’ in Drach­ten, Ne­der­land zijn te­gen­stan­der Ro­bin Ci­ric in de der­de ron­de te ver­slaan mid­dels een ko. Het was ten­slot­te een fer­me trap met het scheen­been te­gen het hoofd van Ci­ric, wel­ke hem fa­taal werd.

“Het voelt goed aan om een we­reld­ti­tel te win­nen. Ik heb heel erg hard hier­voor ge­traind en wil­de met mijn over­win­ning mijn land Su­ri­na­me op de we­reld­kaart plaat­sen. Ik moet ook wel toe­ge­ven dat ik veel on­der­steu­ning heb ge­had van het Su­ri­naam­se volk en dat waar­deer ik ten zeer­ste”, al­dus Wis­se. Hij zei ver­der dat zijn voor­be­rei­din­gen on­der lei­ding van Jer­vin Wat­son bij Bro­thers Gym, Sim­son Gym NL en voor­al Mos Gym heel goed zijn ge­weest. “Ik moest wel wen­nen aan het kli­maat hier in Ne­der­land, maar het is uit­ein­de­lijk wel goed ge­ko­men want ik voel me sterk en fit”, zei Wis­se ver­der.

Vol­gens de kers­ver­se ti­tel­win­naar was de par­tij te­gen Ci­ric ze­ker geen mak­ke­lij­ke. “De eer­ste twee ron­des vond ik re­de­lijk ge­lijkop­gaand. Naar mijn me­ning zou de eer­ste ron­de in mijn voor­deel wor­den be­slist en zou de twee­de ron­de naar Ci­ric gaan. Voor­dat de der­de ron­de be­gon wist ik toen al dat ik voor een ko zou moe­ten gaan, van­we­ge het thuis­voor­deel van Ci­ric en het luk­te mij ook”, al­dus Wis­se. Ver­mel­dens­waard is dat Do­no­van Wis­se al zijn B-klas­se par­tij­en mid­dels ko heeft ge­won­nen en in­mid­dels zijn over­stap heeft ge­maakt naar de A-klas­se. Naar al­le waar­schijn­lijk­heid zul­len Do­no­van en Ry­an Wis­se op 27 de­cem­ber 2016 tij­dens een groot ga­la in Su­ri­na­me uit­ko­men in hun eerst­vol­gen­de ge­vecht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.