So­naks­hi Sin­ha ge­niet van Cold­play’s mu­ziek

Times of Suriname - - SHOW­BIZZ -

So­naks­hi Sin­ha, die het po­di­um met de Brit­se band Cold­play bij de Glo­bal Ci­ti­zen Fes­ti­val van In­dia gaat de­len, zegt dat ze van­af haar school­ja­ren van de mu­ziek van de band ge­niet. Ze is een fan van Cold­play en luis­ter­de naar hun mu­ziek toen ze op­ge­groei­de. “Ik ge­niet van hun mu­ziek sinds mijn school­tijd. Mijn fa­vo­rie­te num­mers zijn Yel­low, Fix

en The Scien­tist. Stelt u zich eens voor, ik luis­ter­de naar een band toen ik op­groei­de. Ik neu­rie­de mee met de num­mers en nu sta ik hier, op het­zelf­de po­di­um bij hun con­cert. Dus, ik moet be­gin­nen te oe­fe­nen”, al­dus So­na. De Aki­ra-ac­tri­ce, die op 19 no­vem­ber in Ban­dra, Mum­bai gaat op­tre­den ont­hul­de ver­der en­ke­le de­tails over wat het pu­bliek kan ver­wach­ten van haar bij het groots eve­ne­ment. Over de num­mers die zij tij­dens het con­cert zal zin­gen, ver­tel­de de ac­tri­ce aan Mid-day, dat ze de vrij­heid van de or­ga­ni­sa­to­ren heeft ge­kre­gen om lied­jes te kie­zen die zij wil zin­gen. Ze maak­te ook dui­de­lijk dat zij geen klas­sie­ke num­mers van het ‘tijd­perk’ van haar va­der (Shat­rughan Sin­ha) gaat zin­gen. So­na gaat ei­gen­tijd­se num­mers zin­gen. Ze heeft on­langs de film­op­na­mes van de lang­ver­wach­te ac­tie­film For­ce 2 vol­tooid, waar­in ze voor het eerst te­gen­over Jo­hn Abra­ham ge­zien zal wor­den.

For­ce 2 wordt op 18 no­vem­ber in de bios­co­pen uit­ge­bracht. Het ver­volg van de film is ge­re­gis­seerd door Ab­hi­nay Deo en heeft veel ac­tie­scè­nes.

Qu­an­ti­co-ster

Ta­kadum

(in­di­an­ex­press.com/fo­to: cdn.sho­pi­fy.com)

(me­dia247.co.uk)

You

(in­di­a­ti­mes.com/fo­to: fil­mi­beat.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.