NAVO gaat ra­dar­vlieg­tui­gen in­zet­ten in strijd te­gen IS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BEL­GIE - De AWACSra­dar­vlieg­tui­gen van de NAVO zul­len wel­dra in­ge­zet wor­den met ob­ser­va­tie­mis­sies voor de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie on­der lei­ding van de VS te­gen Isla­mi­ti­sche Staat (IS). Dat werd ver­no­men bij het mi­li­tair bond­ge­noot­schap.

Er is spra­ke van on­ge­veer 360 vlieg­uren per maand. De mis­sies zul­len wel van start gaan zon­der deel­na­me van de Duit­sers, die goed zijn voor een der­de van de be­wus­te vloot. Het Duit­se pers­bu­reau DPA meld­de gis­te­ren dat de Bun­de­stag de deel­na­me nog moet goed­keu­ren. Die stem­ming zou er be­gin no­vem­ber ko­men.

De 28 NAVO-lid­sta­ten dis­cus­si­eer­den al en­ke­le we­ken over de vraag van de Ver­e­nig­de Sta­ten om de AWACSra­dar­vlieg­tui­gen in te zet­ten. De NAVO-toe­stel­len moe­ten de Ame­ri­kaan­se ver­van­gen. Be­gin ju­li op de NAVO-top van War­schau was bij de staats- en re­ge­rings­lei­ders een po­li­tiek ak­koord uit de bus ge­ko­men over de in­zet. Bij de ver­drags­or­ga­ni­sa­tie klinkt het dat de mi­nis­ters van De­fen­sie de­fi­ni­tief groen licht zou­den moe­ten ge­ven. Zij ko­men woens­dag en don­der­dag sa­men in Brus­sel.

Om­wil­le van de Duit­se vrees dat een meer di­rec­te be­trok­ken­heid van de NAVO in het Sy­ri­sche con­flict een po­li­tiek ak­koord zou be­moei­lij­ken, zul­len de toe­stel­len niet bo­ven Sy­risch en Ira­kees grond­ge­bied vlie­gen, maar en­kel bo­ven Turkije of in het in­ter­na­ti­o­naal lucht­ruim bo­ven de Mid­del­land­se Zee. De toe­stel­len zul­len van­uit Ko­nya in Turkije ope­re­ren. De NAVO heeft zes­tien ei­gen AWACS, ge­sta­ti­o­neerd in Duits­land. Een vijf­tig­tal Bel­gen maakt deel uit van het in­ter­na­ti­o­na­le mi­li­tair per­so­neel. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.