Clin­ton bouwt voor­sprong op Trump uit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Hil­la­ry Clin­ton bouwt haar voor­sprong op Do­nald Trump uit in een pei­ling die gis­te­ren pu­blie­ke­lijk werd ge­maakt door ABC News en de Was­hing­ton Post. De De­mo­cra­ti­sche ex-mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken heeft nu een mar­ge van 12 pro­cent­punt op haar Re­pu­bli­kein­se uit­da­ger. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen vin­den bin­nen twee we­ken plaats.

Clin­ton haalt 50 pro­cent van de stemin­ten­ties bin­nen, te­gen­over slechts 38 pro­cent voor Trump. In al­le pei­lin­gen die ABC News heeft ver­richt sinds het be­gin van de cam­pag­ne, heeft Clin­ton nog nooit zo­veel steun ge­kre­gen. De sco­re voor Trump was nog nooit zo laag. Na het twee­de de­bat tus­sen de twee pre­si­dents­kan­di­da­ten op 9 ok­to­ber, twee we­ken ge­le­den, had Clin­ton nog maar een voor­sprong van vier pro­cent­punt.

Vol­gens de web­si­te Re­alClearPo­li­tics toont het ge­mid­del­de van de na­ti­o­na­le pei­lin­gen een voor­sprong van bij­na zes pro­cent voor Clin­ton, 47,7 pro­cent, te­gen­over 41,9 pro­cent voor Trump. Uit de laat­ste pei­ling blijkt ook dat 69 pro­cent van de on­der­vraag­de per­so­nen niet ak­koord gaat met het ant­woord van de vast­goed­mag­naat op de vrou­wen die hem be­schul­di­gen van sek­su­e­le agres­sie. Za­ter­dag nog be­schul­dig­de hij hen van leu­gens en be­loof­de hij hen na de ver­kie­zin­gen van 8 no­vem­ber voor de rech­ter te da­gen. Elf vrou­wen heb­ben tot nog toe Trump pu­blie­ke­lijk be­schul­digd van on­ge­wens­te aan­ra­kin­gen. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.