Spaan­se so­ci­a­lis­ten door­bre­ken im­pas­se

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPANJE - De Spaan­se so­ci­a­lis­ten heb­ben ei­e­ren voor hun geld ge­ko­zen en ri­vaal Ma­ri­a­no Ra­joy een nieu­we ter­mijn als pre­mier ge­gund. Daar­mee komt een tien maan­den-du­ren­de im­pas­se aan zijn eind en zijn nieu­we ver­kie­zin­gen, die de der­de van dit jaar zou­den wor­den, de­fi­ni­tief van de baan.

De So­ci­a­lis­ti­sche Par­tij, de PSOE, was diep ver­deeld over de vraag of het Ra­joys Par­ti­do Po­pu­lar moest ge­do­gen. Cri­ti­ci vrees­den dat ge­doog­steun een hy­po­crie­te bood­schap zou uit­zen­den, voor­stan­ders wa­ren bang voor een uit­loop naar de po­pu­lis­ten van Po­de­mos. Bo­ven­dien is Spanje in de ban van en­ke­le rechts­za­ken over cor­rup­tie­schan­da­len rond de Par­ti­do Po­pu­lar (PP), schrijft Volks­krant cor­res­pon­dent Maartje Bak­ker. Om­ko­ping was aan de or­de van de dag; bij het aan­leg­gen van nieu­we in­fra­struc­tuur, het aan­be­ste­den van de vuil­nis­op­haal­dienst, het or­ga­ni­se­ren van par­tij-eve­ne­men­ten. De pen­ning­mees­ter van de PP deel­de vol­op mee in de steek­pen­nin­gen. Dat was de man aan wie Ra­joy sms’te, na ont­hul­lin­gen over een zwar­te par­tij­re­ke­ning; ‘Wees sterk.’ Met zo ie­mand wil een deel van de so­ci­aal-de­mo­cra­ten niet ge­zien wor­den.

Spanje had sinds de­cem­ber een in­te­rim-re­ge­ring, om­dat de ver­kie­zin­gen geen dui­de­lij­ke win­naar aan­we­zen, in te­gen­stel­ling tot eer­de­re ver­kie­zin­gen, waar de PP en de PSOE af­wis­sel­den. Dit­maal kreeg Ra­joys PP 33 pro­cent van de stem­men, te­gen­over 23 pro­cent voor de so­ci­a­lis­ten. De po­pu­lis­ten van Po­de­mos kre­gen 21 pro­cent van de stem­men. Ci­udada­nos, een par­tij ver­ge­lijk­baar met D66, was goed voor 13 pro­cent.

Ra­joy wist eer­der de de­mo­cra­ten van Ci­udada­nos aan zich te bin­den, en mag met de ge­doog­steun van de PSOE be­gin­nen aan een twee­de ter­mijn. De ver­kie­zings­uit­slag bracht de so­ci­a­lis­ten in een splijt­zwam, om­dat die cam­pag­ne voer­den voor ver­an­de­ring. Het kost­te PSOE-lei­der Pe­dro Sán­chez de kop, die fel te­gen­stan­der was van ge­doog­steun aan Ra­joy. Wie nu de par­tij moet gaan leiden is on­dui­de­lijk. (de Volks­krant)

Aan­han­ger van de PSOE loopt met vlag­ge­tjes rond dicht­bij de in­gang van PSOE par­tij­ge­bouw.

(New Eu­ro­pe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.