Trump op­nieuw be­schul­digd van aan­ran­ding

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump wordt op­nieuw be­schul­digd van aan­ran­ding. De­ze keer zegt por­no­ster Jes­si­ca Dra­ke dat ze het slacht­of­fer is ge­wor­den van zijn on­ge­wens­te in­ti­mi­tei­ten. Trump zou Dra­ke in 2006 bij een golf­toer­nooi in Ta­hoe op zijn ka­mer heb­ben uit­ge­no­digd.

Twee an­de­re vrou­wen gin­gen mee om­dat Dra­ke het niet fijn vond om al­leen te gaan. Zo­dra ze de ka­mer bin­nen­kwa­men, zou Trump hen on­ge­vraagd ge­zoend en ge­knuf­feld heb­ben, zegt Dra­ke in een ver­kla­rig. Na­dat de vrou­wen weg­gin­gen, zou de por­noac­tri­ce zijn ge­beld met de vraag of ze voor 10.000 dol­lar te­rug wil­de ko­men. Dra­ke is de elf­de vrouw die Trump be­schul­digt van aan­ran­ding. Eer­der gaf on­der an­de­ren een deel­ne­mer uit het pro­gram­ma The Ap­pren­ti­ce, waar Trump aan mee­deed, aan dat de pre­si­dents­kan­di­daat haar on­ge­wild zou heb­ben ge­zoend. Trump noem­de op zijn beurt de vrou­wen zie­ke leu­ge­naars en de aan­tij­gin­gen lach­wek­kend, maar de ver­ha­len stro­ken met de uit­spra­ken die hij deed in de vi­deo uit 2005 die be­gin de­ze maand uit­kwam. Daar­in leek de Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat op te schep­pen dat als je be­roemd bent, je vrou­wen kan aan­ran­den. “Ik zoen ze ge­woon, ik wacht niet eens. Je kan ze in het kruis grij­pen, je kan al­les doen”, zei Trump. Sinds de op­na­me uit­kwam, heb­ben di­ver­se vrou­wen ge­zegd te zijn aan­ge­rand door Trump. “Zo­dra de ver­kie­zin­gen voor­bij zijn, ga ik al die leu­ge­naars aan­kla­gen”, zei Trump za­ter­dag. “Ik kijk er nu al naar uit”, voeg­de hij daar­aan toe. Trump ver­denkt Clin­ton en de De­mo­cra­ti­sche par­tij er­van ach­ter al­le be­schul­di­gin­gen te zit­ten.

(NU.nl)

De ad­vo­caat van Jes­si­ca Dra­ke, Glo­ria All­red, wijst een fo­to van Dra­ke en Trump tij­dens de pers­con­fe­ren­tie. (The Straits Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.