Re­u­ma­ti­sche sys­teem­ziek­ten tref­fen vijf keer meer vrou­wen dan man­nen

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Een sys­teem­ziek­te, een zeld­za­me vorm van reu­ma, is een au­to-im­mu­ne aan­doe­ning: het af­weer­sys­teem keert zich te­gen het ei­gen li­chaam en naast de spie­ren en ge­wrich­ten kun­nen ook or­ga­nen aan­ge­tast wor­den. Vrou­wen wor­den hier 5 maal va­ker het slacht­of­fer van dan man­nen. In de volks­mond wordt ‘reu­ma’ vaak ge­bruikt om pijn en stijf­heid in ge­wrich­ten en spie­ren bij ou­de­ren aan te dui­den. Meest­al denkt men bij de term en­kel aan ar­tri­tis, een vaak voor­ko­men­de vorm van ont­ste­kings­reu­ma, of aan ar­tro­se. Maar reu­ma is meer dan dat: het is een ver­za­mel­naam voor zo’n twee­hon­derd acu­te en chro­ni­sche aan­doe­nin­gen die ons be­we­gings­stel­sel aan­tas­ten. Zo ver­staan we on­der reu­ma ook de zeld­za­me en min­der be­ken­de sys­teem­ziek­ten. Dat zijn chro­ni­sche au­to-im­mu­ne aan­doe­nin­gen die zich over het he­le li­chaam kun­nen ma­ni­fes­te­ren en dus, naast spie­ren en ge­wrich­ten, ook or­ga­nen zo­als de huid, bloed­va­ten, nie­ren, le­ver, lon­gen en het hart kun­nen aan­tas­ten. Prof. dr. El­len De Lang­he, reu­ma­to­loog in UZ Leu­ven met een spe­ci­a­li­sa­tie in sys­teem­ziek­ten: “Als vrouw heb je ge­mid­deld vijf keer meer kans om een sys­teem­ziek­te te krij­gen dan als man. De re­den daar­voor is nog niet vol­le­dig ge­kend, maar hor­mo­na­le fac­to­ren lij­ken wel dui­de­lijk een rol te spe­len. Sys­teem­ziek­ten dui­ken meest­al op tus­sen de leef­tijd van 20 en 55 jaar. Het is dus een cli­ché dat ‘reu­ma’ en­kel bij ou­de­re men­sen voor­komt en het al­leen te ma­ken heeft met ver­stij­ving en slij­ta­ge.” De eer­ste symp­to­men van sys­teem­ziek­ten zijn on­der meer pijn­lij­ke, ge­zwol­len ge­wrich­ten, huid­af­wij­kin­gen en het Ray­naud-fe­no­meen, een wit-blau­we ver­kleu­ring van de vin­gers als het koud is. Maar de ver­schil­len­de sys­teem­ziek­ten kun­nen zich bij ie­der­een an­ders pre­sen­te­ren. Pro­fes­sor De Lang­he: “Ze kun­nen zich als een ka­me­le­on ge­dra­gen in het be­gin, waar­door het stel­len van de dia­gnos­te vaak moei­lijk is.” Noch­tans is een vroe­ge dia­gno­se be­lang­rijk, want sys­teem­ziek­ten kun­nen ern­stig ver­lo­pen. Wor­den ze niet goed be­han­deld, dan kan er op ter­mijn or­gaan­fa­len op­tre­den, met ri­si­co op over­lij­den tot ge­volg. Be­han­de­ling en op­vol­ging in een cen­trum met ex­per­ti­se is dan ook cru­ci­aal, al­dus pro­fes­sor De Lang­he. “In ons zie­ken­huis is er een in­ten­se sa­men­wer­king tus­sen de ver­schil­len­de me­di­sche dis­ci­pli­nes en is er ook een zorg­pro­gram­ma voor sys­teem­ziek­ten uit­ge­bouwd. Het is van be­lang dat huis­art­sen bij het ver­moe­den van een sys­teem­ziek­te pa­ti­ën­ten op kor­te ter­mijn door­ver­wij­zen.” (Scien­ti­as.nl/fo­to: ima­ges. jum­psel­ler.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.