Zo­veel ca­fe­ï­ne mag je da­ge­lijks bin­nen­krij­gen

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Voor veel men­sen be­gint de dag pas echt na een kop kof­fie. De ca­fe­ï­ne die in kof­fie zit, zorgt er­voor dat ze wak­ker wor­den en blij­ven. Maar hoe­veel ca­fe­ï­ne mag je ei­gen­lijk bin­nen­krij­gen op een dag? En wat ge­beurt er als je te veel kof­fie drinkt?

Ca­fe­ï­ne is een stof die in kof­fie, thee, co­la, ijs­thee, cho­co­la­de en pro­duc­ten met ca­cao zit. Aan ener­gie­drank­jes, snoep, kauw­gom en me­di­cij­nen kan ook ca­fe­ï­ne toe­ge­voegd zijn. Het heeft zo­wel po­si­tie­ve als ne­ga­tie­ve ef­fec­ten. In een klei­ne hoe­veel­heid werkt ca­fe­ï­ne op­wek­kend. Van één of twee kop­jes kof­fie ga je, je min­der moe voe­len. Ook je con­cen­tra­tie gaat er­op voor­uit. er­mee stopt: ont­wen­nings­ver­schijn­se­len zo­als hoofd­pijn, ver­moeid­heid en tril­len­de han­den.

Hoe­veel kof­fie je kunt drin­ken zon­der er klach­ten van te krij­gen, ver­schilt per per­soon. De een is ge­voe­li­ger dan de an­der voor de wer­king van ca­fe­ï­ne. Een goe­de richt­lijn is een maxi­mum van 400 mil­li­gram ca­fe­ï­ne per dag. Dat zijn vier kop­pen kof­fie. Ge­zon­de vol­was­se­nen zul­len daar geen last van krij­gen. dat kan leiden tot een on­rus­ti­ge ba­by. Ook borst­voe­den­de vrou­wen wordt daar­om aan­ge­ra­den om hoog­uit één keer per dag kof­fie te drin­ken. Bij dit ad­vies is al in­ge­cal­cu­leerd dat je daar­naast an­de­re bron­nen waar wat ca­fe­ï­ne in zit ge­bruikt, zo­als fris­drank of thee.

Kin­de­ren en ca­fe­ï­ne

Kin­de­ren zijn meest­al geen kof­fie­lief­heb­bers, maar ener­gie­drank­jes met ca­fe­ï­ne zijn wel po­pu­lair bij tie­ners. Hoe­wel er nog wei­nig be­kend is over het ef­fect van ca­fe­ï­ne op kin­de­ren, raadt het Voe­dings­cen­trum uit voor­zorg aan om kin­de­ren tot 13 jaar he­le­maal geen ca­fe­ï­ne­rij­ke pro­duc­ten te ge­ven. Voor tie­ners van 13 tot 18 jaar is maxi­maal één ca­fe­ï­ne­rij­ke con­sump­tie per dag het ad­vies. Uit on­der­zoe­ken is ge­ble­ken dat jon­ge­ren die (veel) ca­fe­ï­ne bin­nen­krij­gen last kun­nen krij­gen van slaap­pro­ble­men, hy­per­ac­ti­vi­teit en een ang­stig ge­voel. (MSN. NL/fo­to: www.menshe­alth. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.