Ver­lo­ving elf en twaalf­ja­ri­ge zorgt voor op­hef

Times of Suriname - - PANORAMA -

Fo­to’s van de aan­kon­di­ging van de ver­lo­ving van de Egyp­ti­sche Omar (12) en zijn 11-ja­ri­ge nicht­je Gha­ram zor­gen voor flink wat op­schud­ding. De beel­den ver­sche­nen in el­ke krant. Vol­gens de gas­ten die bij de aan­kon­di­ging aan­we­zig wa­ren, was er niets on­ge­past aan. “Het is slechts een ver­lo­ving, geen hu­we­lijk.” In lan­de­lij­ke ge­bie­den in Egyp­te wor­den kin­de­ren uit­ge­hu­we­lijkt maar wordt de of­fi­ci­ë­le re­gi­stra­tie van het hu­we­lijk uit­ge­steld tot de kop­pels de wet­te­lij­ke leef­tijd heb­ben. Egyp­te­naar en va­der van Omar, Nas­ser Has­san, be­sloot de pret tij­dens zijn ei­gen hu­we­lijks­feest te ver­dub­be­len. Hij kon­dig­de het vol­gen­de hu­we­lijk aan, dat van zijn oud­ste zoon en nicht­je Gha­ram. Dat schrijft The Was­hing­ton Post. De wet in Egyp­te ver­biedt de of­fi­ci­ë­le re­gi­stra­tie van hu­we­lij­ken voor ie­der­een on­der de 18 jaar, maar daar wordt niet naar ge­luis­terd. Vol­gens UNICEF huwt 17 pro­cent van de Egyp­ti­sche meis­jes voor hun acht­tien­de. De mees­te van die hu­we­lij­ken wor­den in lan­de­lij­ke ge­bie­den vol­trok­ken. Kin­de­ren vrou­wen­rech­ten­ac­ti­vis­ten zijn al­les be­hal­ve blij met de hu­we­lijks­aan­kon­di­ging van Omar en Gha­ram. De fo­to’s van het kop­pel­tje - Omar in een blauw pak, Gha­ram zwaar op­ge­maakt in een wit­te jurk met ho­ge hak­ken en een ti­a­ra op haar hoofd - ver­sche­nen in el­ke krant. Re­da El­dan­bou­ki, hoofd van een vrou­wen­rech­ten­be­we­ging, rap­por­teer­de de zaak bij het Na­ti­o­naal Cen­trum voor Kin­de­ren en Moe­ders, een over­heids­agent­schap. Hij leg­de ook een klacht neer bij jus­ti­tie om de zaak te la­ten on­der­zoe­ken en de ou­ders aan­spra­ke­lijk te stel­len voor wat hij ‘een mis­daad’ noemt. “De ver­lo­ving van Omar en Gha­ram zal tot een vroeg hu­we­lijk leiden waar­bij het meis­je geen ge­lij­ke kan­sen meer zal krij­gen in­za­ke on­der­wijs en haar in een so­ci­aal iso­le­ment zal du­wen”, stelt Ed­lan­bou­ki. Het is niet waar­schijn­lijk dat die klach­ten kind­hu­we­lij­ken in Egyp­te een halt zul­len toe­roe­pen. Kind­hu­we­lij­ken ko­men in veel lan­den in het Mid­den-Oos­ten, Azië en Afri­ka voor. Toch heeft de hoog­ste isla­mi­ti­sche au­to­ri­teit in Egyp­te, Dar al-If­ta, al her­haal­de­lijk staats­in­stel­lin­gen ver­zocht een eind te ma­ken aan hu­we­lij­ken tus­sen min­der­ja­ri­gen. Dat heeft in veel ge­bie­den of­wel geen ef­fect of zorgt er­voor dat de wet wordt om­zeild. In lan­de­lij­ke ge­bie­den in Egyp­te wor­den kin­de­ren uit­ge­hu­we­lijkt maar wordt de of­fi­ci­ë­le re­gi­stra­tie van het hu­we­lijk uit­ge­steld tot de kop­pels de wet­te­lij­ke leef­tijd heb­ben. Zo wordt ver­vol­ging ver­me­den. Ge­volg daar­van is dat de kin­de­ren van die kop­pels al die tijd geen ge­boor­te­ak­te heb­ben en niet er­kend wor­den. De va­der van Omar snapt de op­hef rond de ver­lo­ving van zijn zoon niet. In lo­ka­le kran­ten ver­klaart hij: “Ik ben een vrij man en ik deed niets ver­keerds. Omar heeft al­tijd al zo veel van Gha­ram ge­hou­den dat hij zei dat hij met haar zou trou­wen als hij groot was.” Hij voeg­de er aan toe dat bei­de kin­de­ren ‘zich vol­was­se­ner ge­dra­gen dan hun leef­tijd’ en via Fa­ce­book en an­de­re so­ci­a­le me­dia ‘ster­ke ge­voe­lens’ heb­ben ge­kre­gen voor el­kaar en zich wil­den ver­lo­ven. Daar­om, zo zegt Omars va­der, be­sloot hij hun ver­lo­ving be­kend te ma­ken voor een an­de­re man haar hand zou kun­nen vra­gen. Hij be­klem­toont dat ze pas zul­len trou­wen wan­neer ze de wet­te­lij­ke leef­tijd heb­ben. “We moe­ten de kin­de­ren in hun jon­ge ja­ren be­scher­men voor ze de leef­tijd van de af­lei­ding be­rei­ken”, zei hij nog.

(AD/Fo­to:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.