Moe­der voedt zoon als meis­je op te­gen zijn wil

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een ze­ven­ja­ri­ge jon­gen die als meis­je door het le­ven ging om­dat dit zijn moe­der ‘ge­luk­kig’ maak­te, is gis­te­ren door de rech­ter bij zijn moe­der weg­ge­haald. Vol­gens de rech­ter heeft de jon­gen uit Lon­den ern­sti­ge emo­ti­o­ne­le scha­de op­ge­lo­pen om­dat hij zich al die ja­ren een jon­gen heeft ge­voeld. Vol­gens jeugd­rech­ter Antho­ny Hay­den had­den zo­wel om­wo­nen­den als de school­di­rec­tie al in 2013 hun be­zorgd­heid over de si­tu­a­tie van het kind ken­baar ge­maakt, zo kwam tij­dens de be­han­de­ling van de zaak naar vo­ren. Wat hem op­viel, is dat de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten op de zaak wer­den ge­we­zen door uit­een­lo­pen­de bron­nen. “De school volg­de de zaak goed op en bleef alert voor het on­ge­pas­te ge­drag van de moe­der. Maar als die be­zorgd­he­den het ge­wicht dat ze dui­de­lijk ver­dien­den eer­der ge­kre­gen had­den, dan was de jon­gen veel emo­ti­o­ne­le scha­de ge­spaard ge­ble­ven. Er was na­me­lijk geen be­wijs dat de jon­gen zich een meis­je voel­de, in­te­gen­deel.” Een per­soon die ano­niem wens­te te blij­ven, ge­tuig­de dat de jon­gen een ro­ze dia­deem en na­gel­lak droeg om­dat zijn moe­der dat graag wil­de en maak­te zich zor­gen om de men­ta­le ge­zond­heid van de moe­der. De Lon­den­se dienst voor kin­der­be­scher­ming ont­ving nog een ano­niem te­le­foon­tje van ie­mand die meld­de dat de moe­der “twee keer in één week be­weer­de dat haar zoon­tje trans­gen­der was.” In 2014 ad­vi­seer­de een huis­arts vol­gens de Dai­ly Mir­ror dat een so­ci­aal as­sis­tent het ge­zin zou be­zoe­ken om­dat hij ver­moed­de dat de jon­gen in de war was rond zijn ge­slacht. Hay­den: “De­ze lo­ka­le au­to­ri­teit heeft nooit de ge­pas­te stap­pen on­der­no­men, hoe­wel er ge­gron­de re­de­nen wa­ren om aan te ne­men dat dit kind het ge­vaar liep ern­stig emo­ti­o­neel let­sel op te lo­pen.” De jon­gen ver­blijft mo­men­teel bij zijn va­der. De ou­ders zijn al een lan­ge tijd ge­le­den ge­schei­den. Nu hij mag doen wat hij wil, ont­wik­kelt de jon­gen vol­gens zijn va­der ook meer in­te­res­ses die op jon­gens ge­richt zijn. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.