Vrouw ver­koopt maag­de­lijk­heid om kos­ten af­ge­brand huis te dek­ken

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het was in 2014 toen het huis van Ka­ther­i­ne Sto­nes fa­mi­lie in Se­att­le ver­woest werd door een brand. Om­dat het huis niet ver­ze­kerd was en de fa­mi­lie geen geld heeft, wo­nen ze nog al­tijd in de ver­schroei­de wo­ning. Sto­ne be­sloot haar fa­mi­lie te hel­pen, door haar maag­de­lijk­heid te vei­len. Ze schreef zich in bij een le­gaal bor­deel in Ne­va­da, de eni­ge Ame­ri­kaan­se staat waar pros­ti­tu­tie le­gaal is. Op dit mo­ment is er al zo’n 400.000 dol­lar ge­bo­den op haar maag­de­lijk­heid, maar Sto­ne wacht nog op een an­der bod. “Ik wacht op een man met wie ik een con­nec­tie voel, zo­dat het een bij­zon­de­re ge­beur­te­nis voor ons al­le­bei kan zijn”, ver­telt ze aan CNN. “Het gaat niet al­leen om het geld.” Een ad­ver­ten­tie op Fa­ce­book bracht Sto­ne op haar idee. “Ik las over bor­de­len en hoe­veel geld je daar­mee kunt ver­die­nen en dacht: wauw, dit is een kans om al mijn pro­ble­men op te los­sen.” Sto­ne krijgt veel kri­tiek op haar ac­tie, ver­telt ze. “Men­sen vin­den dat je, je maag­de­lijk­heid moet be­wa­ren voor ech­te lief­de, maar dat is nu pre­cies wat ik doe. Ik hou van mijn fa­mi­lie, daar­om ben ik be­reid mijn maag­de­lijk­heid op te ge­ven. Daar­naast heb ik het recht met mijn li­chaam te doen wat ik wil. Kun je me de­ze ac­tie kwa­lijk ne­men, in de­ze bar­re eco­no­mi­sche tij­den?” Sto­ne meld­de zich bij Den­nis Hof, die ze­ven van de ne­gen­tien le­ga­le bor­de­len in Ne­va­da runt. Hij ging in op Sto­nes ver­zoek, met de af­spraak dat hij 50 pro­cent van de op­breng­sten krijgt. Vol­gens Hof krijgt hij zo’n twee à drie soort­ge­lij­ke ver­zoe­ken per week. Hof geeft toe dat Sto­nes ac­tie con­tro­ver­si­eel is, zegt hij te­gen CNN. “Het is haar keu­ze. Som­mi­ge meis­jes drin­ken zes te­qui­la shots en ver­lie­zen hun maag­de­lijk­heid op de bad­ka­mer­vloer. Je kunt je af­vra­gen of dat zo’n goed idee is.” Ter­wijl Sto­ne op een eind­bod wacht, is ze al in Hofs bor­deel aan het werk. Niet om seks te heb­ben met man­nen, maar voor an­de­re dien­sten. “Ik heb al een paar sim­pe­le din­gen ge­daan, zo­als mas­sa­ges ge­ge­ven.” Na­dat haar maag­de­lijk­heid is ver­ge­ven, is Sto­ne ove­ri­gens niet van plan de ‘Moon­li­te Bun­ny Ranch’ te ver­la­ten. “Ik wil hier nog vijf jaar blij­ven wer­ken. Daar­na ben ik van plan rech­ten te gaan stu­de­ren. Ik wil uit­ein­de­lijk ad­vo­caat wor­den.” (RTL NIEUWS/Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.