Ver­an­de­rin­gen in ar­beids­wet­ge­ving be­perkt sta­kings­recht

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Na­ti­o­na­le As­sem­blee heeft gis­te­ren en­ke­le tech­ni­sche in­gre­pen ge­pleegd in de wet­ten Vrij­heid Vak­ver­e­ni­ging en Col­lec­tie­ve Ar­beids­over­een­komst. Op­val­len­de ver­an­de­rin­gen en aanpassingen in de wet is de be­per­king van het sta­kings­recht voor groe­pen die een vei­lig­heids­ri­si­co kun­nen ver­oor­za­ken. In de­ze zijn in het par­le­ment gis­te­ren voor­beel­den ge­noemd van sta­kin­gen van on­der an­de­re lucht­ver­keers­lei­ders, ge­wa­pen­de een­he­den, groe­pen bin­nen de ge­zond­heids­zorg en stra­te­gi­sche dien­sten.

Het gaat hier­bij om on­der an­de­re de staats­vei­lig­heid en ge­zond­heids­ri­si­co. De ge­wij­zig­de wet­ten voor­zien in be­per­kin­gen in het sta­kings­recht bij de­ze groe­pen on­der de aan­te­ke­ning dat er wordt ge­zet in het be­slech­ten van de ge­schil­len die tot de­ze ac­tie heb­ben ge­leid. “Es­sen­ti­ë­le dien­sten wor­den bij wet be­paald”, zegt mi­nis­ter Soe­war­to Moe­stad­ja van het Mi­nis­te­rie van Ar­beid. De an­de­re ver­an­de­rin­gen in de wet gaan me­ren­deels om aan­scher­ping van de rech­ten en plich­ten van werk­ne­mers con­form de richt­lij­nen van de in­ter­na­ti­o­na­le ar­beids­or­ga­ni­sa­tie.

Ook de aan­we­zig­heid van ver­schil­len­de vak­bon­den bin­nen een be­drijf die af­wij­ken­de in­zich­ten heb­ben, heeft voor de no­di­ge dis­cus­sies ge­zorgd. Als op­los­sing hier­voor zijn de re­ge­ring en het par­le­ment over­een­ge­ko­men dat er al­leen on­der­han­deld wordt met de bond die meer draag­vlak heeft on­der de werk­ne­mers. Mid­dels een re­fe­ren­dum kan dit ook be­paald wor­den.

Ver­der wor­den

col­lec­tie­ve ar­beids­over­een­kom­sten (cao) ook ver­der bij wet be­schermd. Zo moe­ten cao’s waar­in er geen da­tum is op­ge­no­men van in­wer­king­stel­ling bin­nen twee we­ken na on­der­te­ke­ning van kracht zijn. Zo­wel op­po­si­tie en co­a­li­tie heeft flink aan de weg ge­tim­merd voor het bij­spij­ke­ren van de­ze twee wet­ten.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.