30 mil­joen eu­ro voor mis­bruik­slacht­of­fers

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

UTRECHT - De RoomsKa­tho­lie­ke Kerk in Ne­der­land heeft in de af­ge­lo­pen ja­ren ruim 29 mil­joen eu­ro aan smar­ten­geld uit­ge­keerd aan slacht­of­fers van sek­su­eel mis­bruik. Gis­te­ren zijn de laat­ste ge­sprek­ken ge­weest met slacht­of­fers die zich had­den ge­meld.

Het Meld­punt Sek­su­eel Mis­bruik RKK heft zich­zelf naar ver­wach­ting in april 2017 op. Het be­stuur kon­dig­de gis­te­ren aan dat het in het voor­jaar met een uit­ge­breid eind­ver­slag komt over de he­le on­der­zoch­te pe­ri­o­de. Het ver­wacht dat het be­drag na af­han­de­ling van al­le za­ken zal zijn op­ge­lo­pen tot zo’n 30 mil­joen eu­ro. De klach­ten­com­mis­sie heeft uit­ein­de­lijk ruim 1400 za­ken af­ge­rond, na zit­tin­gen waar­bij het slacht­of­fer in de mees­te ge­val­len aan­we­zig was. Bij­na dui­zend klach­ten zijn ge­heel of ge­deel­te­lijk ge­grond ver­klaard. In veel van de an­de­re ge­val­len was er on­vol­doen­de be­wijs. De R.K.-Kerk wil ook de­ze groep als­nog ge­noeg­doe­ning en com­pen­sa­tie bie­den.

Als hun klacht ge­grond wordt ver­klaard, kun­nen slacht­of­fers om fi­nan­ci­ë­le com­pen­sa­tie vra­gen. Af­han­ke­lijk van de ernst van het sek­su­eel mis­bruik kan dat be­drag op­lo­pen tot 100.000 eu­ro. In de­ze ca­te­go­rie van het zwaar­ste mis­bruik val­len 318 slacht­of­fers. Van­af het mo­ment dat de stroom mel­din­gen op gang kwam, in voor­jaar 2010, heb­ben zich 3678 men­sen ge­meld. Het Plat­form Hulp­ver­le­ning be­na­dert na af­loop van de pro­ce­du­res al­le slacht­of­fers op­nieuw om te kij­ken of aan de hulp­vraag is vol­daan. Dat neemt nog ze­ker en­ke­le maan­den in be­slag. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.