Hun­te­laar mo­ge­lijk te­rug naar Ajax

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Klaas-Jan Hun­te­laar be­leeft niet het bes­te sei­zoen in zijn ver­blijf bij Schal­ke 04. BILD vroeg zich gis­te­ren open­lijk af of de 33-ja­ri­ge aan­val­ler in­mid­dels aan zijn Ab­schied­s­tour­nee is be­gon­nen. On­danks de af­we­zig­heid van de ge­bles­seer­de Breel Em­bo­lo start­te Hun­te­laar af­ge­lo­pen week­ein­de voor de twee­de keer op de bank.

Hun­te­laar wordt ge­zien als de der­de aan­val­ler in de plan­nen van Mar­kus Wein­zierl. De Duit­se krant wijst er­op dat de Ne­der­lan­der zich in een com­for­ta­be­le si­tu­a­tie be­vindt. Dank­zij een clau­su­le wordt het af­lo­pen­de con­tract au­to­ma­tisch met een jaar ver­lengd, zo­lang hij dit sei­zoen maar mi­ni­maal de helft van de of­fi­ci­ë­le du­els van Schal­ke in ac­tie komt.

Na de zwa­re bles­su­re van Em­bo­lo ligt het voor de hand dat Hun­te­laar een der­ge­lijk aan­tal gaat ha­len. Daar­mee zou hij zich we­der­om van een jaar­sa­la­ris van ze­ven mil­joen eu­ro ver­ze­ke­ren. BILD voor­ziet ech­ter een an­der sce­na­rio. “De meest waar­schijn­lij­ke op­los­sing is dat Hun­te­laar naar Ajax te­rug­keert: con­tract­ont­bin­ding en te­rug­keer naar Ajax. Dan be­spaart Schal­ke zich toch nog wat.” De krant sluit ech­ter niet uit dat de Ne­der­lan­der in de win­ter wordt ge­trans­fe­reerd: die Kö­nigsblauen zou­den een der­ge­lij­ke op­los­sing niet bij voor­baat uit­slui­ten. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.