KPS be­ëin­digt do­mi­nan­tie EBS in stijl

Times of Suriname - - SPORT -

SLAGBAL - De NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) is op pijn­lij­ke wij­ze haar slag­bal­ti­tel bij de 29ste edi­tie van het CTSS Plus-toer­nooi kwijt­ge­raakt. Het nuts­be­drijf was te­gen nieuw­ko­mer het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) in het Emi­le de la Fuen­te­sport­com­plex mach­te­loos. De dames van de ge­wa­pen­de macht do­mi­neer­den de ont­moe­ting van be­gin tot eind. Bij het in­gaan van de rust had KPS een voor­sprong van 4128. Toen al was dui­de­lijk dat de kam­pi­oen van de af­ge­lo­pen twee edi­ties in dit tref­fen geen schijn van kans zou ma­ken. De po­li­tie­agen­ten ga­ven EBS wei­nig ruim­te om pun­ten op het sco­re­bord te zet­ten door in to­taal 23 vang­bal­len te pak­ken. Aan het ein­de van de rit was het team van EBS dui­de­lijk uit­ge­blust en de ver­de­di­gen­de kam­pi­oen had geen keus dan zijn meer­de­re in het ster­ke team van het KPS te er­ken­nen. De eind­sco­re was 98-52. Uit EBS-krin­gen werd er­van uit­ge­gaan dat het tij­dens de­ze edi­tie moei­lijk zou wor­den, aan­ge­zien het kam­pi­oens­team van de af­ge­lo­pen twee ja­ren enigs­zins ge­wij­zigd is. De Stich­ting Staats­zie­ken­fonds is in de fi­na­le de te­gen­stan­der van fa­vo­riet KPS. In een zeer span­nen­de ont­moe­ting ont­deed de zie­ken­ver­ze­ke­raar zich van het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me (Te­les­ur). Bei­de be­drij­ven wa­ren dui­de­lijk te­gen el­kaar op­ge­was­sen. De strijd werd tot de laat­ste sla­gen be­slecht. Te­les­ur, dat als laatst aan bat was, deed er al­les aan om zijn mi­nie­me ach­ter­stand goed te ma­ken, maar had de tijd niet aan zijn zij­de. SZF had bij het in­gaan van rust een 4338 voor­sprong en ze­ge­vier­de met 87-85.

In de ver­lie­zers­ron­de ont­deed de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij (SLM) zich van de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) met 84-67 en Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV ver­sloeg de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) met 79-65. De fi­na­le­dag van dit on­der­deel wordt op za­ter­dag 5 no­vem­ber op het Emi­le de la Fuen­te sport­com­plex af­ge­werkt. Dan speelt CB­vS te­gen SWM, Staats­olie neemt het op te­gen SLM, Te­les­ur komt uit te­gen EBS en SZF treft KPS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.