Raúl tipt Ro­nal­do voor Bal­lon d’Or

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het tijd­schrift Fran­ce Foot­ball maak­te maan­dag de der­tig voet­bal­lers be­kend die kans ma­ken om ver­ko­zen te wor­den tot de win­naar van de Bal­lon d’Or. Raúl Gon­zález, oud-aan­val­ler van on­der meer Re­al Ma­drid, zou op Cris­ti­a­no Ro­nal­do stem­men.

“Ik denk dat Cris­ti­a­no hem gaat win­nen. De Cham­pi­ons League en het EK zijn erg be­lang­rijk in de­ze prijs en dat is waar­om Cris­ti­a­no hem denk ik gaat pak­ken. Het gaat in ie­der ge­val tus­sen Cris­ti­a­no, Li­o­nel Mes­si en An­toi­ne Griez­mann en ik denk dat dat een mooi po­di­um zou zijn”, al­dus de 39-ja­ri­ge Raúl in een in­ter­view met Ca­de­na Ser. De Span­jaard laat zich in het ge­sprek ook nog uit over de kri­tiek die Ro­nal­do af en toe krijgt; hij zegt het on­be­grij­pe­lijk te vin­den dat CR7 door me­nig fan wordt uit­ge­flo­ten. “We zou­den trots moe­ten zijn op wat hij doet. Hij scoort vijf­tig keer per sei­zoen en ik had al moei­te om twin­tig keer per sei­zoen te sco­ren.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.