Kar­ee­na Kap­oor vindt prach­tig

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

En­ke­le da­gen ge­le­den was Kar­ee­na Kap­oor aan­we­zig bij een spe­ci­a­le film­ver­to­ning van

(ADHM) en ze is en­thou­si­ast over de film. Ze prees de film waar­in haar neef, Ran­bir Kap­oor de hoofd­rol heeft. Op het eve­ne­ment, dat ge­or­ga­ni­seerd werd door MAMI, zei de is prach­tig. Ik denk dat al­le ac­teurs Ran­bir, Anus­h­ka Shar­ma en Aish (Aish­wa­rya Rai Bachchan) het fan­tas­tisch ge­daan heb­ben. Ik ben er­van over­tuigd dat het pu­bliek van de film zal ge­nie­ten. Dit is de bes­te film van Ka­ran Jo­har tot nu toe.” Ech­ter wei­ger­de Kar­ee­na com­men­taar te ge­ven op de con­tro­ver­se, die ADHM vo­ri­ge week had. “Ik vind het niet no­dig om hier­over te pra­ten. Het pro­bleem is al op­ge­lost”, al­dus de 36-ja­ri­ge. Pra­tend over haar ei­gen film, Vee­re Di Wed­ding, zegt ze dat een­ie­der die aan de film ver­bon­den is, en­thou­si­ast er­over is. Het is de eerste film van In­dia, die al­leen over vrou­wen gaat. Kar­ee­na be­gint naar ver­luidt met de film­op­na­mes na haar be­val­ling. De ac­tri­ce die maan­dag­avond voor het eerst op het MAMI eve­ne­ment ver­scheen, be­treurt het feit dat ze de ope­nings­ce­re­mo­nie in het Roy­al Ope­ra Hou­se ge­mist heeft. Kar­ee­na heeft Ki­ran Rao, chef van het fes­ti­val, ge­zegd dat ze haar best gaat doen om aan­we­zig te zijn bij de slot­ce­re­mo­nie, wel­ke op 27 ok­to­ber ge­hou­den wordt in Rang Man­dir. Kar­ee­na zegt ver­der dat zij een trend­set­ter is, om­dat ze er­voor ge­ko­zen heeft te wer­ken tij­dens haar zwan­ger­schap. “Het is het meest nor­ma­le en mooi ding. Als je ge­trouwd bent, deel je jouw ge­luk. Ook het ge­luk tij­dens de zwan­ger­schap moet ge­deeld wor­den. Ik ben een wer­ken­de vrouw en zal het al­tijd zijn.”

Ae Dil Hai Mus­h­kil

Ki and Ka-ac­tri­ce: “Ae Dil Hai Mus­h­kil

(in­di­an­ex­press.com / foto: iball.co.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.