Ear­vin te­rug met ‘San yu sai’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bin­nen de ver­schil­len­de uit­da­gin­gen van de Su­ri­naam­se ar­ties­ten­we­reld is het mo­ge­lijk om muziek te blij­ven ma­ken. Een van de­ze ar­ties­ten die zijn ei­gen muziek wil blij­ven ma­ken is reg­gae ar­tiest Ear­vin. Hij is te­rug op de plank­ten met zijn sin­gle ge­naamd San Yu Sai.

Ear­vin Man­do is geen on­be­ken­de in Su­ri­na­me. We leer­den hem in 2011 ken­nen on­der zijn toen­ma­li­ge ar­ties­ten naam Ja­hey­es. Hij scoor­de toen met zijn rauw stem­ge­luid de hit Un­con­di­ti­o­nal Lo­ve. Vier jaar ge­le­den bracht hij het num­mer Fal­lin uit. Daar­na was het stil. De stil­te ge­bruik­te Ear­vin om zich­zelf te­rug te vin­den als ar­tiest. Hij heeft ge­werkt aan zijn stem­ont­wik­ke­ling en zelf­dis­ci­pli­ne. Sa­men met zijn naams­ver­an­de­ring is hij klaar voor zijn co­me­back, waar­in hij zich­zelf en zijn puur­heid wil uit­stra­len. Zijn nieu­we sin­gle is zijn af­trap als de nieu­we Ear­vin. Het in­spi­re­ren­de reg­gae­num­mer gaat over het be­lang dat men­sen hech­ten aan ma­te­ri­ë­le za­ken. Ear­vin nam zelf de com­po­si­tie en zang van de track voor zijn re­ke­ning en nam het num­mer ver­vol­gens op in de Ce­gan Studio. Be­nieuwd hoe de sin­gle San Yu Sai wordt ont­van­gen door het Su­ri­naam­se pu­bliek en de me­dia. Ear­vin heeft ook zijn vi­deo­clip klaar­lig­gen. De op­na­men van de clip zijn ge­maakt door G.Stylz. De in­houd blijft nog een ver­ras­sing, maar be­kend is wel dat er nog een an­de­re Su­ri­naam­se ar­tiest als fi­gu­rant in mee­speelt. De vi­deo zal na de sing­le­re­lea­se te zien zijn op de wel­be­ken­de tv-zen­ders en op zijn Fa­ce­book-pa­gi­na Ear­vin Mad_Vi­bes en YouTu­be-ka­naal Ear­vin Mad­vibz Man­do.

San Yu Sai moet een nieu­we weg ope­nen in de mu­ziek­car­ri­è­re van Ear­vin. Hij zal daar­om eerst de re­ac­ties op het num­mer van zijn fans af­wach­ten, al­vo­rens hij een nieuw num­mer of een al­bum zal uit­bren­gen. Zo kun­nen zijn luis­te­raars de tijd ne­men om niet al­leen van de muziek te ge­nie­ten, maar zich ook te be­zin­nen in de on­der­lig­gen­de bood­schap.

San Yu Sai

(MW/Foto: Pro­mar­man.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.