Ver­e­nig­de Na­ties: IS richt bloed­bad aan rond­om Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben be­rich­ten ont­van­gen van mas­sa­slach­tin­gen die zou­den zijn uit­ge­voerd door te­reur­groep IS in dor­pen rond de noor­de­lij­ke Ira­ke­se stad Mo­sul, waar het re­ge­rings­le­ger mo­men­teel een of­fen­sief uit­voert. Zo zou­den vijf­tig voor­ma­li­ge po­li­tie­agen­ten zijn ge­dood en zijn ze­ven­tig in­wo­ners van een dorp ver­moord. Vijf­tien li­cha­men zijn in een na­bij­ge­le­gen ri­vier ge­dumpt.

Ook zou IS drie vrou­wen en drie meis­jes heb­ben dood­ge­scho­ten in Mo­sul tij­dens een pa­ra­de van bur­gers, die ver­moe­de­lijk wer­den in­ge­zet als men­se­lijk schild te­gen de aan­val­len van de co­a­li­tie. De re­den voor het dood­schie­ten door IS zou zijn dat een van de meis­jes ge­han­di­capt was en daar­om niet snel ge­noeg liep. De li­cha­men van de ze­ven­tig dor­pe­lin­gen zou­den af­ge­lo­pen don­der­dag door­zeefd door ko­gels zijn ont­dekt door Ira­ke­se vei­lig­heids­troe­pen in het dorp Ta­l­oul Na­ser, net bui­ten Mo­sul. De vijf­tig voor­ma­li­ge po­li­tie­agen­ten zou­den af­ge­lo­pen zon­dag om het le­ven zijn ge­bracht. Het nieuws is ver­spreid door VN-woord­voer­der Ru­pert Col­vil­le tij­dens een bij­een­komst in Genè­ve. Hij ba­seert zich op bron­nen die de VN in het ver­le­den heeft ge­bruikt en be­na­drukt dat het om voor­lo­pi­ge be­rich­ten gaat die nog ge­ve­ri­fi­eerd moe­ten wor­den.

Het of­fen­sief rond­om Mo­sul, het laat­ste IS-bol­werk in Irak, duurt nu acht da­gen. Iraak­se en Koer­di­sche sol­da­ten zijn de stad op zo’n acht ki­lo­me­ter ge­na­derd. Af­ge­lo­pen week wis­ten ze een reeks dor­pen rond­om de stad te be­vrij­den uit han­den van IS. De co­a­li­tie die is be­trok­ken bij het of­fen­sief be­staat uit zo’n 100.000 strijd­krach­ten. Er zijn naar schat­ting nog zo’n 4.000 IS-strij­ders in Mo­sul. Die ver­zet­ten zich he­vig, on­der meer door ge­bruik te ma­ken van mij­nen, sluip­schut­ters, bom­aan­sla­gen en de in­zet van bur­gers als men­se­lijk schild.

De slacht­of­fers wer­den eer­der door IS als men­se­lijk schild in­ge­zet op de front­li­nie. De Ver­e­nig­de Na­ties spra­ken af­ge­lo­pen week hun zor­gen uit over het ver­moe­den dat 550 fa­mi­lies uit Mo­sul en om­stre­ken voor dat­zelf­de doel zou­den wor­den in­ge­zet.

Om de aan­dacht af te lei­den van het of­fen­sief in Mo­sul, voert IS ver­ras­sings­aan­val­len uit. Dins­dag ver­o­ver­de IS de­len van de af­ge­le­gen weste­lij­ke stad Rut­ba. De aan­val werd zon­dag al in­ge­zet. Rut­ba ligt op zo’n 100 ki­lo­me­ter van zo­wel de Jordaan­se als de Sy­ri­sche grens. De stad staat nu voor on­ge­veer de helft on­der con­tro­le van de ter­ro­ris­ten. In de an­de­re helft be­vin­den zich Ira­ke­se le­ger­een­he­den en strij­ders van soen­ni­ti­sche stam­men. Het le­ger voert ver­ster­kin­gen aan voor de te­gen­aan­val, zo liet het we­ten. De Ame­ri­kaan­se lucht­macht voert aan­val­len uit op Rut­ba.

(de Volks­krant)

Ter­ro­ris­me in So­ma­lië. (In­ter­na­ti­o­nal Bu­si­ness Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.