Noor­we­gen huist van­af 2017 Ame­ri­kaan­se sol­da­ten; Rus­land ont­stemd

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NOOR­WE­GEN - Vol­gend jaar wor­den er Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­ren ge­sta­ti­o­neerd in Noor­we­gen. Dat heeft het Noor­se Mi­nis­te­rie van De­fen­sie maan­dag be­kend­ge­maakt. Het is voor het eerst sinds de Twee­de We­reld­oor­log dat het land bui­ten­land­se troe­pen huis­vest.

Zo’n 330 ma­ri­niers wo­nen van­af ja­nu­a­ri 2017 op de mi­li­tai­re ba­sis Vae­r­nes, in het mid­den van het land. Ze blij­ven er aan­van­ke­lijk een jaar en daar­na be­slist het Scan­di­na­vi­sche land over even­tu­e­le ver­len­ging. Het Ame­ri­kaan­se le­ger komt va­ker tij­de­lijk in Noor­we­gen voor oe­fe­nin­gen van de NAVO, waar bei­de lan­den deel van uit­ma­ken. Maar het is voor het eerst dat er mi­li­tai­ren uit de Ver­e­nig­de Sta­ten wor­den ge­sta­ti­o­neerd. Noor­we­gen deelt een grens bij de Noord­pool met Rus­land. Vol­gens pers­bu­reau AFP re­a­geert Rus­land ge­pi­keerd op de aan­kon­di­ging. De Rus­si­sche am­bas­sa­de in Oslo vraagt zich af wat de re­den is voor de mi­li­tai­re gast­vrij­heid. “Aan­ge­zien Noor­se amb­te­na­ren steeds zeg­gen dat er geen drei­ging uit­gaat van Rus­land, vra­gen we ons af waar­om Noor­we­gen zo graag zijn mi­li­tai­re in­zet wil ver­gro­ten, in het bij­zon­der door het huis­ves­ten van Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­ren in Vae­r­nes”, zo zegt een woord­voer­der te­gen AFP.

De Noor­se de­fen­sie­mi­nis­ter Ine Erik­sen Soe­rei­de rep­te maan­dag bij de be­kend­ma­king van de Ame­ri­kaan­se sa­men­wer­king met geen woord over Rus­land. “De Ver­e­nig­de Sta­ten zijn on­ze be­lang­rijk­ste bond­ge­no­ten en we heb­ben een nau­we sa­men­wer­king die we ver­der wil­len uit­brei­den, al­dus Erik­sen Soe­rei­de. “Het is cru­ci­aal voor vei­lig­heid van Noor­we­gen dat on­ze bond­ge­no­ten de ken­nis heb­ben om in Noor­we­gen te ope­re­ren, sa­men met het Noor­se le­ger.” De ma­ri­niers krij­gen trai­ning in het wer­ken in het Noord­pool­ge­bied.

Na de an­nexa­tie van de Krim in 2014 liet Soe­rei­de zich wel be­zorgd uit over Rus­lands le­ger. Ze zei toen dat daar­uit bleek dat Rus­land de mo­ge­lijk­he­den en de wil heeft om mi­li­tai­re mid­de­len in te zet­ten om po­li­tie­ke doel­ein­den te be­rei­ken. De laat­ste keer dat bui­ten­land­se sol­da­ten in het land ge­le­gerd wa­ren was in de Twee­de We­reld­oor­log toen het Rus­si­sche Ro­de Le­ger te­gen de Duit­sers streed.

(de Volks­krant)

Het Ame­ri­kaan­se le­ger komt va­ker tij­de­lijk in Noor­we­gen voor oe­fe­nin­gen van de NAVO. (Min­ne­so­ta Na­ti­o­nal Gu­ard)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.