Lek in Noor­se nu­cle­ai­re re­ac­tor

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NOOR­WE­GEN - In een Noor­se nu­cle­ai­re on­der­zoeks­re­ac­tor is een klei­ne lek­ka­ge ont­dekt. Er zou een hoe­veel­heid io­di­ne zijn weg­ge­lekt. Vol­gens de Noor­se or­ga­ni­sa­tie voor nu­cle­ai­re vei­lig­heid is het lek na kor­te tijd ge­dicht. Bij het ont­staan er­van wa­ren maxi­maal acht werk­ne­mers aan­we­zig, meer is niet toe­ge­staan tij­dens be­paal­de pro­ce­du­res. De ra­dio­ac­tie­ve do­sis waar­mee ze zijn ge­con­fron­teerd was te laag om een ge­vaar voor hun ge­zond­heid te vor­men. Geen van de aan­we­zi­gen hoef­de naar een zie­ken­huis. De weg­ge­lek­te io­di­ne zou ook geen ge­vaar voor de ge­zond­heid van men­sen bui­ten of het mi­li­eu na­bij de re­ac­tor vor­men. De re­ac­tor staat in het zui­den van het land. Io­di­ne of­wel jo­di­um wordt on­der meer ge­bruikt voor het ont­smet­ten van won­den, het be­strij­den van in­fec­ties en als rönt­gen­con­trast­mid­del.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.