EU-par­le­ment wil bin­dend pact over de­mo­cra­tie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Niet af en toe bij on­de­mo­cra­tisch ’wan­ge­drag’ een re­ge­ring een tik op de vin­gers ge­ven, maar al­le EU-lan­den elk jaar be­oor­de­len of ze wel aan de Eu­ro­pe­se nor­men voor de­mo­cra­tie vol­doen. Het Eu­ro­pees par­le­ment stem­de met dit voor­stel gis­te­ren in Straats­burg met rui­me meer­der­heid in.

“We moe­ten struc­tu­reel aan­dacht heb­ben voor de waar­bor­ging van de de­mo­cra­tie, recht­staat en grond­rech­ten in al­le lid­sta­ten en de EUin­stel­lin­gen”, zei eu­ro­par­le­men­ta­ri­ër en ini­ti­a­tief­neem­ster Sop­hie in ’t Veld (D66). Ze wil dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie een bin­dend pact op­stelt voor za­ken als on­af­han­ke­lijk­heid van de rech­ter­lij­ke macht, me­dia­vrij­heid of ho­mo­rech­ten.

Aan­lei­ding daar­voor zijn re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen in Po­len en Honga­rije. De Hon­gaar­se pre­mier Vik­tor Or­ban ont­sloeg on­af­han­ke­lij­ke rech­ters en sloot kri­ti­sche kran­ten, de Pool­se re­ge­ring zet­te het grond­wet­te­lijk hof bui­ten­spel. “Bij het toe­tre­den tot de EU wor­den kan­di­daat-lan­den on­der een ver­groot­glas ge­legd. Maar waar­om daar­na weg­kij­ken?”

Vi­ce-voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie Frans Tim­mer­mans dreigt met sanc­ties als de Po­len niet een aan­tal Brus­sel­se ei­sen in­wil­li­gen om de recht­staat te her­stel­len. Als ui­ter­ste mid­del kan het Pool­se stem­recht in de EU wor­den op­ge­schort, maar dat moet met in­stem­ming van an­de­re lid­sta­ten en zal waar­schijn­lijk niet ge­beu­ren. De com­mis­sie moet vol­gens In ’t Veld meer mid­de­len krij­gen om zon­daars ‘in het ga­reel’ te krij­gen. Ze stelt voor dat een pa­nel van on­af­han­ke­lij­ke ex­perts jaar­lijks een rap­port op­stelt dat tus­sen het Eu­ro­pees Par­le­ment en na­ti­o­na­le par­le­men­ten wordt be­oor­deeld.

(De Te­le­graaf)

Het Eu­ro­pees Par­le­ment. (tree­al­erts.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.