Vrouw leeft al 2,5 maan­den in ijs­kou­de ga­ra­ge­box

Times of Suriname - - PANORAMA -

Da­ni­ël­le leeft let­ter­lijk tus­sen haar he­le heb­ben en hou­den in de ga­ra­ge­box, die ze huurt voor 75 eu­ro per maand. Da­ni­ël­le Vlas­se­naerts (58) woont sinds half au­gus­tus in een ga­ra­ge aan de Goos­sens­vest in Tie­nen, waar ze noch elek­tri­ci­teit noch ver­war­ming heeft. Ze klop­te naar ei­gen zeg­gen al aan bij ver­schil­len­de hulp­in­stan­ties in Tie­nen, maar voor­lo­pig is er nog geen op­los­sing ge­von­den. “Dit houd ik niet meer lang vol”, zegt de vrouw. Da­ni­ël­le suk­kelt al twee jaar met haar ge­zond­heid. “Ik moet zwa­re mor­fi­ne ne­men”, ver­telt ze. “Mijn rug, mijn knie­ën en mijn schou­der zijn zwaar be­scha­digd. Daar­door geeft de dok­ter mij geen toe­la­ting meer om te gaan wer­ken, hoe­wel ik dat zelf wel zou wil­len. Mijn bud­get is dan ook be­perkt tot 850 eu­ro per maand.” Da­ni­ël­le woon­de tot voor kort in het ap­par­te­ment van haar zoon. “Toen die bij zijn vrien­din ging wo­nen, ben ik nog even in het ap­par­te­ment ge­ble­ven, maar het was te duur voor mij. Ge­luk­kig heeft de huis­baas mij la­ten ver­trek­ken, zo­dat ik daar geen schul­den heb.” Maar Da­ni­ël­le was door haar re­ser­ve heen en kon niets meer be­ta­len dan een kil­le ga­ra­ge­box, die haar 75 eu­ro per maand kost. Al haar spul­len lig­gen daar op een hoop­je. “Ik heb geen elek­tri­ci­teit, geen wa­ter en geen ver­war­ming. Ik leef dus op straat en af en toe kan ik te­recht bij vrien­den om iets te eten of me te was­sen. Maar er zijn da­gen dat ik niets eet. Vaak loop ik rond in win­kels om me warm te hou­den.” OCMW- voor­zit­ter Bram Del­vaux meent dat de me­vrouw in kwes­tie zo snel mo­ge­lijk ge­hol­pen zal wor­den. “Maar we moe­ten het na­tuur­lijk wel we­ten dat ze hulp no­dig heeft. Ik zou haar dan ook wil­len vra­gen dat ze haar si­tu­a­tie zo snel mo­ge­lijk aan het OCMW komt mel­den, zo­dat er een dos­sier op­ge­start kan wor­den. Nor­maal neemt de be­han­de­ling van zo’n dos­sier maxi­mum der­tig da­gen in be­slag, maar als de nood zo hoog is, wordt er hier steeds vaart ge­zet.”

(HLN/Foto:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.